<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys  Kostas Stiklius
 
Gimė 1880 m. gruodžio mėn. 25 d.  Liepalotų k. (buv.), Sintautų a., Šakių r. Mirė 1962 m. lapkričio mėn. 24 d. Krekenavos mstl., Panevėžio r.
 

 

 
Gimė ūkininkų šeimoje (8 ha). Skaityti ir rašyti lietuviškai išmokė tėvas. Pamėgęs skaityti toliau lavinosi savarankiškai. Dar būdamas paauglys žiemomis, kai nereikėdavo ganyti, mokė jaunesnius brolius ir seseris, taip pat kaimynų vaikus. Susipažinęs su knygnešiais (Motiejumi Baltūsiu ir kt.) ir iš jų gavęs Kostas Stiklius. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo draudž. spaudos, vakarais skaitydavo suaugusiems. Pradėjo siųsti korespondencijas ir eilėraščius į Prūsijoje spausdinamus laikraščius. Pasirašinėdavo Stiklelio, Liepuko ir kt. slapyvardžiais. Ypač daug
rašė į "Ūkininko" ir "Naujienų" laikraštį. Kartais "Naujienoms" pats vienas prirašydavo beveik visą numerį. Išleido daug populiarių knygelių, pvz., "Davatkų gadzinkos ir kitos apie girtuoklystę dainos"  (1903) ir kt. Savo apylinkėse rinko tautosaką ir siųsdavo J.Basanavičiui. Pats pradėjo parsigabenti iš Prūsijos ir platinti draudž. spaudą, taip pat ir atsišaukimus. Spaudą laikydavo metalinėje dėžėje, kurią slėpdavo tėviškėje kluone. Buvo Artojų draugijos vienos iš kuopelių Vilkaviškio rajone narys. Policija pradėjo įtarinėti ir sekti. Kunigai ir davatkos jo nemėgo už pajuokiančias daineles ir kantičkinių giesmių parodijas. 1902.1.30 sulaikytas Naumiesčio (dabar Kudirkos Naumiestis) muitinės užkardoje. Po tvarsčiais, kuriais buvo aprišęs kojos žaizdą, buvo pridėjęs lietuviškų laikraščių ("Saulė", "Saulėteka"). 1902.I.30-II.3 ir VIII.8-28 taikytas kardomasis areštas Kalvarijos kalėjime. Čia dar labiau atsinaujino nuo vaikystės negyjanti kojos žaizda, todėl buvo paleistas. Kurį laiką gyveno Vilniuje pas knygnešį  V. Urbonavičių. Čia tuo metu gyveno ir nuo vaikystės pažįstamas knygnešys M. Baltūsis. Buvo jo arešto liudininkas. Trumpai pagyvenęs Peterburge į Lietuvą grįžo 1903 m. viduryje. Caro 1903 m. lapkričio mėn. 12 d. paliepimu jau buvo atiduotas 1 m. viešai policijos priežiūrai Liepalotuose. Dalyvavo 1905 m. revoliuciniuose įvykiuose, platino socialdemokratinę spaudą. Vėliau dirbo spaustuvėse ir redakcijose, leido laikraštį "Šešupės bangos" (Marijampolėje), rašė knygeles.
Lit.: LVOA.-F.3377.-Ap.16.-B.432-L.8-22 [Stiklius K. [Atsiminimai].-V,1957]; MAB. -F.141.-B.l-
L.1-18 (K.Stikliaus autobiografija ir nuotrauka); Stiklius P. Ano rudens derlius.-V.,1971. [yra
skyriai apie brolį K.Stiklių]; LE(B). -T28.-P.521 -522. Merkys V. DLSK.-P.363; Merkys V. KL-
P.219, 220, 274,275,283.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.