<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Kazys Eitutavičius

Gimė 1833 m. kovo mėn. 2 (vasario 18) d. Vilkaičių k., Žlibinų a., Plungės r. Mirė 1906 m. Vorodzkove (Baltarusija, Mogiliovo gub.)

 

Kilęs iš valstiečių. Baigęs Telšių apskrities mokyklą, įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1869 buvo įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Darbėnų (Kretingos r.) parapiją. Jau mokydamasis seminarijoje aktyviai įsijungė į vysk. M.Valančiaus 1867 suburtą slaptą organizaciją lietuviškoms knygoms Tilžėje leisti, gabenti per sieną ir platinti. Kun. V.Dembskis yra tardytojams pasakojęs, kad K.Eitutavičius persirengdavęs nuovados pristavo drabužiais ir, važinėdamas po kraštą, anticarines brošiūras išmėtydavo kaimuose, o knygas išparduodavo miesteliuose. Draudž. spaudą imdavo iš knygnešio Pr.Simavičiaus, gyvenusio Girdiškėje, netoli Upynos (Šilalės r.). Knygomis aprūpindavo vikarą M.Kaziliauską, priklausiusį M.Valančiaus organizacijai, kuris organizuodavo spaudos platinimą Naujamiesčio apylinkėse (Panevėžio r.). Atvykęs į paskyrimo vietą - Darbėnus, dar aktyviau įsijungė į spaudos platinimą. Knygų ryšuliams per sieną pernešti samdydavo Tauragės kontrabandininkus, kurie nepatenkinti užmokesčiu, matyt, ir bus įskundę jį žandarams. Raseinių karinis viršininkas 1869.V.23 raštu apie tai pranešė Vilniaus gengub. kanceliarijos politinio skyriaus viršininkui. Netrukus Vilniaus generalgubernatorius 1869.V.30 raštu Nr.1931 be kitų žinių pranešė Kauno gubernatoriui, kad naujai paskirtas Darbėnų vikaras uoliai užsiima spaudos platinimu. Prasidėjus M.Valančiaus įkurtos organizacijos narių persekiojimams 1870.XII.31 suimtas, nuvežtas į Vilnių ir patalpintas į citadelės pastatą Nr.14. Įtrauktas į A.Brundzos ir kitų draudž. spaudos platintojų pirmąją politinę bylą Lietuvoje. Tardomas laikėsi ištvermingai, nepalūžo ir nieko neišdavė. Į vysk. M.Valančiaus prašymą paleisti areštuotuosius, generalgubernatorius neatsižvelgė. 1871.IV.11 nuteistas tremčiai į Viatkos guberniją. Į Lietuvą daugiau nebegrįžo.

Lit.: LE(B).-T5.-P.408; Merkys V. DLSK.-P.116; Merkys V. KL. P.240, 241, 245; [Milukas A.]
Spaudos laisvės ir Amerikos lietuvių organizuotės sukaktuvės.-2 leid.-Filadelfija, [1929].- P.313;
Biržiška V. Vyskupo M. Valančiaus bylos // Mūsų senovė.-1921.-Kn.l.-P.21;Vanagas V. Lietuvių
rašytojų sąvadas.-V, 1966.-P.95; Žemaityte-Narkevičienė O. Vyskupas Motiejus Valančius ir jo
kareiviai. //XXI amžius.-1997.-Vas.28.-P.9.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.