<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Kazys Gumbelevičius 

Gimė 1859 m. spalio mėn. 18 d. Tetirvinų k., Vaškų apyl., Pasvalio r.
Mirė 1941 m. liepos mėn. 9 d. Pasvalyje. Palaidotas senosiose kapinėse.

 

Gimė valstiečio šeimoje. Išmoko knygrišio amato. Vėliau įsigijo sklypą ir pasistatė namus Pasvalyje. Draudž. lietuvišką spaudą pradėjo platinti būdamas devyniolikos metų (1878), paskatintas J. Bielinio. Kazio Gumbelevičiaus portretas. Iliustracija iš B. Kaluškevičiaus arhyvo Platino "Varpą", "Lietuvos ir Žemaičių apžvalgą", "Tėvynės sargą", "Ūkininką", "Kryžių", maldaknyges, elementorius, kalendorius, paveikslėlius su lietuviškais užrašais ir t.t. Buvo Garšvių knygnešių draugijos
bendradarbis - tiesioginis draugijos leidinių platintojas ir rėmėjas. Dažniausiai draudž. spaudą jam atgabendavo J. Bielinis ir K. Ūdra. Palaikė ryšius su knygnešiais P. Šėmbeliu, K. Cieplinsku, ir kt. Iš jo spaudą gaudavo artimesnių apylinkių draudž. spaudos platintojai. Būdamas raišas, pats knygų iš Prūsijos negabendavo. Savo vežimu parsiveždavo iš šiluviškių K. Roseno ir J. Matuzo, iš tauragiškio J. Rimkaus, joniškiečio S. Ripskio ir kt. Parsivežtas knygas slėpdavo savo daržinėje tarp dviejų sienų bei troboje įrengtose slėptuvėse. Taip pat spaudą slėpdavo pas dėdę K. Gudą (Pasvalyje).
Nedidelį kiekį draudž. spaudos, daugiausiai maldaknygių, parsigabentų platinti, laikydavo ir tarp atneštų įrišti senųjų maldaknygių. Policija įtarė ir nuolat namuose darydavo kratas. 1896 m. policija kratė jo namus ir rado liet. religinių knygų bei paveikslėlių. 1896 m. lapkričio 14 d. Vilniaus gengub. jį nubaudė 14 dienų arešto policijos areštinėje. 1898 m. policija iš jo vėl atėmė 28 lietuviškas knygas. Vilniaus gengub. 1898 m. gruodžio 9 d. nubaudė 1 mėn. arešto policijos areštinėje. Bausmę atliko Panevėžyje.
Yra dalyvavęs Paryžiaus meno parodoje. Apdovanotas medaliu. 1928 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Nuo 1929 m. lapkričio 1 d. gaudavo 30 Lt knygnešio pensiją.

Atmint. vietos ir paminklai: Gyv. namas Pasvalyje (Vaškų, 8), 1990 m. prikalta bareljefinė memorialinė lenta (aut. L.Juozonis); knygų slėptuvės gyvenamajame name.
Lit.: Norvaišas A. Nuotykiai knygas beplatinant [užrašyti K.Gumbelevičiaus atsiminimai] // Knygnešys. - T. l (1938 leid.).- P.185-191; LE(K).-T.9.-P.878; LE(B).T8.-P.53; Merkys V. DLSK.- P. 148 - 149; Merkys V. KL.-P.195, 212; Tyla A. Garšvių knygnešių draugija.-V.,1991.- P.13, 14, 41, 92, 96.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.