<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

IŠ KNYGNEŠIŲ GIRAITĖS ISTORIJOS

 

Vaidevutis Budvytis: „Knygnešių giraitės istorija"

Knygnešių giraitės planas. Iliustracija iš Lietuvos knygnešio draugijos archyvo

Knygnešių giraitė 1990 m. Nuotrauka iš Lietuvos knygnešio draugijos archyvo

Knygnešių giraitės planas.
Iliustracija iš Lietuvos knygnešio
draugijos archyvo
Knygnešių giraitė 1990 m.
Iliustracija iš Lietuvos knygnešio
draugijos archyvo

1989 m. pavasarį Lietuvos knygnešio draugija (pirmininkė dr. Irena Kubilienė), atsiliepė į kreipimąsi sodinti Lietuvos Tautinio Atgimino Ąžuolyną dr. J. Basanavičiaus, tautos gaivintojo, tėviškėje. Knygnešių ainiai suvažiavo iš visos Lietuvos, pasiryžę atlikti gražią ir prasmingą pareigą.
Ąžuolėlių sodinimu išreiškėme pagarbą savo protėviams, pasak poeto J. Marcinkevičiaus, žodžio stogą kėlusiems. Rūsčiaisiais lietuviškosios spaudos draudimo metais mūsų tautos knygnešiai, kaip ąžuolai, tvirtai įleidę šaknis į gimtąją žemę, atsilaikė prieš atšiaurius okupantus, privertė carinę Rusijos valdžią grąžinti lietuviškąjį raštą.
Ąžuolyno idėjos sumanytojams pritarus, buvo pasodinta Knygnešių giraitė. Viduryje giraitės suprojektuotas ir paliktas neužsodintas ratas, kurio centre pradėtas krauti simbolinis akmenų aukuras. Į ratą atveda Knygnešių alėja. Pirmasis ąžuoliukas kairėje alėjos pusėje paskirtas knygnešystės organizatoriui Lietuvoje - vyskupui Motiejui Valančiui. Priešais, kitoje alėjos pusėje, ąžuoliukas dr. Jonui Basanavičiui, toliau - dr. Vincui Kudirkai ir kitiems įžymiems mūsų knygos didvyriams. Rato centre, už aukuro - ąžuoliukas Nežinomam Knygnešiui, jis simbolizuoja šimtus pavardžių, kurių istorija ir rašytiniai šaltiniai mums neišsaugojo. Greta - ąžuoliukas Žuvusiam Knygnešiui, o tokių buvo dešimtys. Tolimajame dešiniame kampe pasodintas ąžuoliukas knygnešių, buvusių tremtyje, atminimui. Šalia jo -
ąžuolas knygnešiams, palaidotiems ne Lietuvos žemėje, bet Rusijos imperijoje ir emigracijoje.
Šiuo metu giraitėje auga 144 ąžuolai, tarp jų 115 vardinių, kuriuos sodino ainiai, Knygnešio draugijos nariai, kraštotyrininkai, mokyklos. Dar atsiras vietos ne vienam ąžuolėliui, kurį norės pasodinti knygnešių ainiai.
Knygnešių giraitę globoja Knygnešio draugijos Vilkaviškio skyrius, kuriam vadovauja mokytoja Vitalija Dambrauskaitė.

Parengta pagal Lietuvos knygnešio draugijos ir Lietuvos kultūros 
fondo 2000 m. išleistą lankstinuką „Knygnešių giratė 
Lietuvos tautinio Atgimimo ąžuolyne”

Knygnešiai, kurių atminimui pasodinti vardiniai ąžuoliukai Knygnešių giraitėje

 • Aglinskas Kazys 2-2
 • AkelaitisJuozas 7-11
 • Alvito pagrindinė mokykla 4-2
 • Andriukaitis Petras 3-3
 • Aušros vidurinė mokyla 4-8
 • Aušrota Jurgis 11-13
 • Bagdonas Juozas 5-9
 • Balasevičius Vincas 11-12
 • Balčikonis Juozas 4-3
 • Baltrušaitis Antanas 7-5
 • Baltūsis Motiejus 3-8
 • Baltušnikas Vincas 1-2
 • Baranauskas Augustas 8-10
 • Bankaite Magde 11-10
 • Baranauskas Juozas 5-10
 • Basanavičius Jonas 7 -1
 • Bataitis Antanas 9-11
 • Baužys Karolis 3-4
 • Bitaitis Ignas 10-12
 • Bieliniene Ona 11-5
 • Bielinis Jurgis R
 • Bielskus Vincas 10-10
 • Bitaitis Ignas 11-14
 • Bubenas Dominykas 10-3
 • Bulota Stasys 1-10
 • Burba Jonas 4-14
 • Didikas Antanas 4 -1
 • Didžiulis Stanislovas 10-7
 • Dobrovolskis Jonas 10-9
 • Eimaitis Motiejus 6-4
 • Ercupas Kazimieras 2-3
 • Graužinyte-Palevičiene Domicele 2-9
 • Grybauskas Motiejus 1 -1
 • GriganavičiusAntanas 1-9
 • Grinevičius Adomas 4-13
 • Grinius Kazys 4-9
 • Grušys Juozas R-5
 • Gudas Jurgis 8-11
 • Gudelis Petras 9-10
 • Gumbelevičius Kazys 8-8
 • Gumbelevičius Simonas 6-9
 • Ištremtiems knygnešiams 10-12
 • Janutenas Augustas 9-14
 • Jurevičius Jonas 4-5
 • Jurjonas Jonas 9-13
 • Juška Vincas 11-2
 • Kačergis Juozas 1-5
 • Kaluškevičius Jonas 8-6
 • Kancleris Juozas R
 • Kazlas Jonas 1-8
 • Kazlauskas Juozas 8-7
 • Kriaučiūnas Petras 4-10
 • Kudirka Vincas 7-2
 • Kumetis Jonas 1-6
 • Kupstas Povilas 5 -1
 • Kušeliauskas Serafimas 6-2
 • Ladukas Adomas 8-3
 • Lapinskas Pranas 3-10
 • Lietuvninkas Petras 8-5
 • Luobikis Jonas 6-10
 • Markevičius Motiejus 1-7
 • Markevičius Vincas 9-9
 • Markvaldas Domininkas 6-12
 • Matulaitis Andrius 10-6
 • Matulaitis Petras 7-6
 • Matulaitis Stasys 2 -1
 • Mikolainis Petras 9-12
 • Milukas Antanas 2-10
 • Mockaitis Antanas 2-4
 • Murka Simonas 9-7
 • Nagevičius Mykolas 8 -1
 • Neimantas Antanas 9-8
 • Nežinomam knygnešiui R-3
 • Nežinomam daraktoriui 7-12
 • Oleka Petras 3-6
 • Paliulis Tomas 4-7
 • Paškauskas Jurgis 7-3
 • Paškevičius Jonas 9-4
 • Pavilionis Sreponas 5-6
 • Pavalkis Juozas 5-7
 • Petravičius Feliksas 6-6
 • Petrika Silvestras 8-2
 • Povilaitis Antanas 9-5
 • Povylius Antanas 5-8
 • Pučiliauskas Pranas 7-4
 • Pumeris Simonas 3-5
 • Putvinskis Vladas 3-9
 • Račiunas Jonas 11-3
 • Račkus Mykolas 6-7
 • Ramanauskiene Agota 11-9
 • Rimša Juozas 7-10
 • Rimša Petras 6-11
 • Rugys Juozapas 7-8
 • Ruseckas Petras 11-1
 • Sederevičius Martynas 4-6
 • Semenas Antanas 1-2
 • Simanonis Mykolas 10-1
 • Skalandžiūnas Antanas 10-5
 • Stakele Stanislovas 3-11
 • Stankevičius Mečislovas 3-7
 • Starkevičius Simonas 11-4
 • Staugaitis Antanas 11-7
 • Staugaitis Jonas 11-6
 • Stiklius Kostas 6-3
 • Sutkaitis Jurgis 9-3
 • Suvalkijos knygnešiams 5-4
 • Šembelis Petras 7-9
 • Širvenskas Jonas 11-8
 • Širvydas Juozas Otonas 9 -1
 • Šlekys Vincas 7-7
 • Telyčenas Juozas 4-4
 • Udra Kazys 5-12
 • Udraite Auguste 8-4
 • Urbonavičius Valentinas 9-6
 • Užkurnis Baltrus 5-5
 • Valančius Motiejus 6 -1
 • Varkala Petras 6-5
 • Verbyla Andrius 10-8
 • Verkelis Pranas 6-8
 • Vičas Dominykas 3 -1
 • Vidugiris Povilas 11-15
 • Vilkauskis. Daraktorius 11-11
 • Viltrakis Motiejus 2-5
 • Vilutis Petras 9-2
 • Vištyčio knygnešiams 5-3
 • Žilinskas Mykolas 3-2
 • Žilys Jonas 10-2
 • Žitinevičius Jurgis 2-6
 • Žuvusiems knygnešiams R-2