<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešių pagerbimas spaudoje Nepriklausomybės metais

Benjaminas Kaluškevičius, Ona Žemaitytė - Narkevičienė „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m. P. 8

 

1918 m. atkūrus nepriklausomybę, atsirado galimybė knygnešius deramai pagerb­ti: jie buvo apdovanoti ordinais, medaliais, jiems, kaip ir Nepriklausomybės kovų da­ly­viams, duodavo žemės. Apie jų veiklą nemažai rašė tuometinė Lietuvos ir Amerikos lie­tuvių spauda. Daug medžiagos apie juos surinko žurnalistas Petras Ruseckas ir 1926-1928 metais paskelbė dviem tomais (“Knygnešys”.-T.1-2). Papildęs I tomą nauja medžiaga ir knygnešių fotonuotraukomis, patikslinęs faktus, P.Ruseckas 1938 m. išleido pirmojo tomo II leidimą. (1992 m. Valst. leidybos centras išleido fotografuotinį leidimą, tik neaišku, kodėl pasirinko pirmąjį, nepapildytą 1926 m. leidimą.) Buvo visiškai pa­reng­ta ir trečioji knyga. Bet rusų ir vokiečių okupacijos sutrukdė ją išleisti, knygos rankraštis dingo ir kol kas nesurastas. Pats P.Rusec­kas mirė 1945 m. Karagandos konc­­lagerio Prostorno skyriuje. 1997 m. dr. V.Merkys, iš prieškarinės Lietuvos pe­rio­dikos išrinkęs P.Rusecko numatytus spausdinti knyg­ne­šių atsiminimus, parengė ir išleido “Knygnešio” III tomą.