<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Kostas Jagminas 

Gimė 1868 m. lapkričio mėn. 13(1) d. Balčių vnk., Vainuto apyl., Šilutės r.
Mirė 1896 m. gruodžio mėn. 1 d. Merkinės mstl., Varėnos r. Palaidotas bažnyčios šventoriuje

 

Kilęs iš bajorų. Pradinį mokslą įsigijo namuose. Kursko gubernijoje baigęs 5 klases, įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. 1889 m. įšventintas kunigu. Turėjo nepaprastai gražų malonų balsą. Buvo paliktas Kostas Jagminas. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo Vilniuje, Katedros vikaru. Kunigai jo nemėgo dėl lietuviškos veiklos ir 1890 m.  jis buvo išsiųstas į Merkinę vikaru. Parapijoje gyveno beveik vien tik lietuviai. Tačiau bažnyčioje giedojo ir meldėsi lenkiškai. Atvykęs, jau po kelių dienų, per Velykas, pirmą kartą Merkinėje užgiedojo lietuviškai ir pasakė lietuvių kalba pamokslą. Netrukus suorganizavo draudž. lietuviškos spaudos gabenimą ir platinimą. Manoma, kad spaudą parūpindavo ir persiųsdavo į Merkinę kunigo sesuo, gyvenusi tėviškėje Balčiuose, prie pat Prūsijos sienos. Atveždavo vežimu po 10 ir daugiau pūdų. Spaudos atveždavo ir įžymus Suvalkijos knygnešys J. Kancleris. Aplinkiniuose kaimuose surado patikimų knygnešių - spaudos platintojų ir daraktorių: Gudakiemyje - K. Barysas ir broliai J. ir M. Miliai, Ilgininkuose - I. Krukonaitė, Maksimonyse - J. Barysas ir kt. Jų padedamas iš žmonių surinkdavo lenkiškas maldaknyges ir pakeisdavo lietuviškomis. Neturtingiems duodavo jas nemokamai. Jau po metų Merkinėje ir visuose parapijos kaimuose buvo pakankamai lietuviškų maldaknygių. Klebonas A. Šlepavičius skundė jaunąjį vikarą vyskupui už lietuvių kalba sakomus pamokslus, giedojimus ir maldas, skundė policijai už liet. knygų platinimą. Nuo policijos atsipirkdavo dosniai pavaišindamas. Parapijiečiai užstojo savo mylimą kunigą, pasiuntė vyskupui prašymą, kad jo ne tik nebaustų, bet paskirtų klebonu. Vilniaus vyskupas A. Audzijonis į jų prašymą atsižvelgė ir 1894 m. paskyrė Merkinės klebonu.

Atmint. vietos ir paminklai: kapas ir antkapinis paminklas bažnyčios šventoriuje; paminklinė lenta K. Jagmino gatvės pradžioje (atidengta 1990 m. kovo 18 d.) [gatvės vardas sovietmečiu buvo pakeistas]; portretas [stribų sušaudytas] Merkinės muziejuje.
Lit.: LE(B).-T.9.-P.250; Jeskelevičius J. Kun.K. Jagminas, didysis Merkinės lietuvių žadintojas ir knygnešys // Knygnešys.-T.2.-P.298-303; Kizevičius T. Tautiškas Merkinės parapijos atgimimas // Liet. aidas.-1929.-Vas.4.-P.2-4; Tekorius V. Pirmasis Merkinės knygnešys // Naujasis dienovidis. - 1992. - Spal. 30 - Lapkr.13.- P.15: portr.; Žebrytė J. Merkinės knygnešiai // Merkinė.-V.,1970.-P.83-87.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.