<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Liudas Vaineikis
 
Gimė 1869 m. rugpjūčio mėn. 31 d. Svirplių k., Satkūnų a., Joniškio r. Mirė 1938 m. sausio mėn. 17 d. Kaune. Urna su pelenais – Kauno medicinos akademijos Anatomijos muziejuje.
 

 

 
Tėvai - valstiečiai. Baigęs Joniškio pradžios mokyklą, įstojo į Jelgavos gimnaziją, kurią baigė 1889 m. Jau gimnazijoje mokydamasis, dalyvavo slapto lietuvių moksleivių būrelio veikloje, skaitė draudž. Liudo Vaineikio bareljefa. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo lietuvišką spaudą. Padėjo įkurti "Atgajos" slaptą jaunimo draugiją (1889 m.), taisė jos statutą, buvo patarėju. 1889 m. įstojo į Maskvos un-to Medicinos fakultetą. Iš karto aktyviai įsitraukė į slaptos lietuvių studentų draugijos veiklą. Organizavo "Ūkininkui" remti ratelį - rėmė materialiai ir raštais. Daug rašė "Varpui" ir "Ūkininkui" (slap. Svirplys). 1895 m. gegužės mėn. 23 d. žandarai kratė tėvų namus ir rado jo, kaip studento, parvykusio atostogų, pintinę su draudž. spauda. Liepos 6 d. buvo areštuotas ir uždarytas į Šiaulių kalėjimą. Paleistas už 600 rb užstatą. 1896 m. rugpjūčio 31 d. ištremtas 3 m. Tremties vieta pasirinko Kazanę, kurios universitete 1896 m. pabaigoje laikė baigiamuosius egzaminus. Nuo 1896 m. gruodžio mėn. 13 d. gyveno Jelgavoje. 1898 m. pagal jo prašymą carui bausmės laikas sutrumpintas, paskirta nevieša policijos priežiūra ir leista apsigyventi Palangoje. Susipažino su gretimo pasienio punkto tarnautojais ir tai palengvino draudž. spaudos gabenimą. Jo pagalba naudojosi taip pat rusų ir latvių socialdemokratai, parsigabendami savo spaudos. 1899 m. jo pastangomis Palangoje buvo surengtas pirmasis Lietuvoje viešas lietuviškas spektaklis "Amerika pirtyje". 1900 m. balandžio  mėnesio pabaigoje pasienio apsauga, sulaikiusi 5 ryšulius su draudž. spauda, nustatė, kad jis buvo
transportavimo organizatorius. Per kratą bute rado laiškų, rodančių ryšius su V. Kudirka, J. Jablonskiu ir kt., taip pat su draudž. spaudinių redakcijomis, du straipsnius "Ūkininkui". Apkaltintas spektaklio rengimu ir lietuvių spaudos eksponavimo organizavimu 1900 m. Paryžiaus parodoje. 1900 m. gegužės mėn. 23 d. areštuotas ir laikytas Liepojos ir Jelgavos kalėjimuose. 1902 m. lapkričio mėn. 7 d.  ištremtas penkeriems metams į Jakutiją. Panaikinus spaudos draudimą, padavė malonės prašymą. 1904 m. rugsėjo mėn. 22 d. nuo tolesnės bausmės atleistas. Grįžo į Žemaitiją. Nuo 1928 m. gyveno Palangoje. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-jo laipsnio ordinu (1928 m.).
Atmint. vietos ir paminklai: Palangoje - gyv. namo vietoje pastatytas biustas.
 
Lit.: Vaineikienė S. Iš praeities kovų.-T. 1-3.-K.-1935.1936; LE(B).-T.32.-P.465; Merkys V. DLSK.-P.411-412; Merkys V. KL.-P.209, 224, 230, 260-263.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.