<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Motiejus Baltūsis

Gimė 1876 m. vasario mėn. 2 d. Gerulių k., Barzdų a., Šakių r. Mirė 1923m. Maskvoje. Palaidojimo vieta nežinoma

 

Motiejus Baltūsis. Tėvai - valstiečiai (38 ha). Baigė pradžios mokyklą. Draudžiamąją lietuvišką spaudą pradėjo gabenti iš Prūsijos nuo 1892. Jam padėjo brolis Jurgis. Platindavo Pilviškių apylinkėse. Bendradarbiavo su knygnešiais J.Rimša, A.Baltrušaičiu, S.Matulaičiu, A.Verbyla ir kt. Buvo aktyvus “Sietyno” draugijos Pilviškių kuopelės narys. 1895 drauge su kitais Pilviškių apylinkėje slaptai keitė rusiškas kaimų, pradžios mokyklų ir valsčių pavadinimų lenteles lietuviškomis. 1897 platino lietuviškus atsišaukimus. Bendradarbiavo draudžiamojoje spaudoje - rašė žinutes į “Ūkininką”, “Lietuvos darbininką”, “Vienybę lietuvininkų” ir kt. 1899.V.24 žandarai, ieškodami atsišaukimų platintojų, kratė jo tėviškės namus. Rado užrašų knygelių su eilėraščiais, dainomis, laiškų su anticariniais posakiais. 1899.V.24 - VIII.1 buvo paskirtas kardomasis areštas Marijampolės ir Kalvarijos kalėjimuose. Caro 1900.V.3 paliepimu jam uždėta 1 m. vieša policijos priežiūra. 1900 persikėlė gyventi į Vilnių. Bendradarbiavo su knygnešiu V.Urbonavičiumi. Dalyvavo LSDP veikloje. Prisidengdamas knygrišio amatu, platino draudžiamąją spaudą, tarp kitos ir socialdemokratinę. 1901.XI.6 žandarai vėl kratė jo tėviškę ir rado draudžiamosios spaudos. Trečią kartą įkliuvo 1902.X.6, kai iš Šeštokų geležinkelio stoties, važiuodamas į Vilnių, į bagažą atidavė 2 sunkius lagaminus (apie 150 kg). Apie jo įtartiną bagažą pranešė į Vilnių. Atsiimant lagaminus buvo sulaikytas. Rado 2239 egz. nelegalių leidinių lietuvių ir lenkų kalbomis. Tuoj pat areštuotas. Teistas Vilniaus teismo rūmų uždarame posėdyje. Gynėju buvo adv. T.Vrublevskis. 1903.IX.30 nuosprendžiu jam atimtos asmens bei turto teisės ir įkalintas pataisos areštuotųjų skyriuje. Nuteistas 3 metams. Bausmę atliko Vilniuje. Dėl caro 1904.VIII.11 manifesto, bausmė buvo sutrumpinta ir baigėsi 1905.IX.30. Vėl dalyvavo LSDP veikloje. 1911 ištremtas į Irkutsko guberniją. 1923, grįždamas į Lietuvą, Maskvoje susirgo šiltine ir mirė.

Literatūra:
LE(K).-T.2.-P.998; LE(B).-T.2.-P.140; LCVA.-F.391.-Ap.-8.-B.540.-L.10 (trumpas veiklos aprašymas), tas pats: Stravinskas A. Išsaugokime jų atminimą // Mūsų kraštas.-1993.-Nr.2.-P.14-15; Grinius K. Motiejus Baltūsis // Varpas. Vinco Kudirkos jubiliejinis numeris.-1924.-P.188-190; Merkys V. DLSK.-P.44-46; Merkys V. KL.-P.146, 222, 270-272, 324.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.