<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    

 

Mikalojus Katkus

Parengta pagal Romo Kasparo publikaciją „Trys ketvirčiai amžiaus“, išspausdintą  „Pasaulio lietuvio” žurnale. 1980 m. Nr. 1/123. P. 16-21

 

Kilęs iš Kėdainių apskrities, Mikalojus Katkus buvo žinomas kaip agronomas, etnografas ir draudžiamosios spaudos veikėjas. Baigęs žemės ūkio akademiją, ūkininkavo tėvo ūkyje, Ažytėnuose. Apie spaudos darbą jis taip pasakoja:
„Dėl mano darbų spaudos draudimo metu pasakysiu, kad, gavęs iš pašto 1 „Aušros“ numerį ir susižinojęs su Martynu Jankumi, priiminėjau iš jo siųstuosius ir siuntinėjau paštu mažus siuntinėlius atskiriems asmenims. Du kartu siunčiau į Ryga Juozui Myliauskui kone visą „Aušros“ leidinį. Atsiradę knygnešiai turėdavo pas mane užeigą. Nelengvas buvo padėjimas, gyvenant Kaune, varyti nelegalų darbą. Kad ir užjausdavo kaimynai, bet gana buvo su vienu susipykti arba ir be susipykimo kam liežuvį paniežti, jau skubintų, kas ką žinodamas pranešti uriadnikui. Todėl knygnešius prašydavau ateiti pas mane sutemus.
Buvau du sykius žandarų krėstas, bet vis be vaisių. Krakių žandarams buvo įsakyta kas savaitę rašyti savo vyresnybei, ką Katkus daro ir kur važinėja. Ištisus dvejus metus rašinėjo žandarai apie mane vis tą patį: „Sėdi namie, ūkininkauja“. Paskui patys ėmė iš savo darbo juoktis ir pasakoti kitiems apie tai. Taip ir aš sužinojau.
Vieną sykį gaunu laišką, neva gydytojo Šimkevičiaus rašytą. Klausia manęs, kodėl, būdamas mokytas, gyvenu kaime. Sakos turįs Samaroj savus namelius, ketinąs parduoti, parvažiuoti į Lietuvą ir dirbti jos naudai. Girdi, abu dirbdami drauge, gal ką padarytume. Spėdamas, kad šį laišką rašė žandarai, tinkamai atsakiau. Kai 1906 m. sėdėjau Kauno kalėjime kaip politinis kalinys, gubernatorius, lankydamas kalėjimą, mane pamatęs pasakė mano pavardę. Iš to sprendžiu, kad buvau slaptai nufotografuotas”.