<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Martynas Survila
 
Gimė 1853 m. birželio mėn. 6 d. Varnaičių k., Eržvilko a., Jurbarko r. Mirė 1937 m. kovo mėn. 27 d. ten pat. Palaidotas Pašaltuonio kapinėse (Eržvilko a., Jurbarko r.).
 

 

 
Gimė dvaro kumečio šeimoje. Vaikystėje pats išmoko skaityti ir rašyti, o užaugęs dirbo ūkvedžiu tame pačiame dvare. Sutaupęs pinigų, nusipirko iš dvaro žemės Varnaičių k., pasistatė trobesius ir pradėjo ūkininkauti. Manoma, kad draudž. lietuvišką spaudą iš Prūsijos pradėjo gabenti būdamas 25-30 metų. Per trupą laiką tapo žinomu knygnešiu ne tik Raseinių, bet ir gretimose apskrityse. Išvežiodamas parsineštas knygas, pasiekdavo Viduklę, Šiluvą, Garšvius ir kt. gyvenvietes. Bendradarbiavo su  Žemaitijos knygnešiais D. Bubėnu, J. Sakalausku, St. Neteckiu, A. Švedu ir kt. Priklausė Garšvių knygnešių draugijai. Eidamas su knygomis per sieną, keletą kartų buvo įkliuvęs, bet sargybiniai, gavę kyšį, paleisdavo. Ne visuomet pavykdavo išsipirkti. 1887 m. lapkričio mėn. sulaikytas Tauragės muitinėje su 50 lietuviškų knygų. Kauno apygardos teismas, 1888 m. rugpjūčio mėn. 1 d. vykusioje byloje išteisino. 1894 m. birželio mėn. 25 d. vėl sulaikytas Jurbarko muitinėje, bet ir šią bylą teismas nutraukė dėl įrodymų trūkumo. 1899 m. spalio mėn. 8 d. pasienio sargybiniai per kratą jo namuose rado 20 lietuviškų knygų. Nubaustas 10 rb. bauda ir vieneriems metams atiduotas viešai policijos priežiūrai pasirinktoje vietoje. Pasirinko Rygą. 1901 m. grįžus iš tremties, namuose vėl padarė kratą. Nieko nerado, bet areštavo ir išvežė į Kauno kalėjimą. Apkaltintas už anksčiau pas jį surastas knygas, taip pat pagal jo užsakymą 1895 m. rudenį kitų neštas ir sulaikytas knygas. Nuteistas 6 mėn. kalėti ir
dvejiems metams tremties. 1902.VI.1 iš Kauno išsiųstas į Sankt-Peterburgo vienučių kalėjimą. Atlikęs bausmę kalėjime, ištremtas į Jekaterinoslavo gub. Grįžo iš tremties jau po spaudos draudimo panaikinimo. Nepriklausomybės laikais, kaip nukentėjęs knygnešys, turėjo teisę nemokamai gydytis Tauragės ligoninėje.
Atmint. vietos ir paminklai: kapas ir antkapinis paminklas su užrašu "Knygnešys Martynas
Survila"; 1990 sodybvietėje pastatytas medinis kryžius.
 
Lit.: Merkys V. DLSK.-P.369-370; Narkevičienė O. Pašaltuonio knygnešiai. - Kaunas, 1993.-
31 p.; Žemaitytė-Narkevičienė O. Knygnešys Martynas Survila iš Pašaltuonio // Voruta.-
1996,-Kovo 9-15.-Nr.lO.-P.6-7; Morkeliūnienė J. Vingrūs knygnešių takai // Banga (Klaipė-
dos r.).-1990.-Kovo 17.-P.3: iliustr.; Stravinskas A. Nuo tardymų iki tremties (Dokumentinė
apybraiža apie Pašaltuonio knygnešį M.Survilą) // Mūsų kraštas.-1993.-Nr.-2(3).-P.6-12.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.