<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešiai, kurie dirbo su 
Motiejumi Valančiumi

Parengta pagal V. Merkio knygas: Knygnešių laikai. - Vilnius, 1994 m. ir Motiejus Valančius: tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. Vilnius, 1999; naudi ir archyvų dokumentai

 

 • Bastys Jonas (1853-?). Knygnešys, valstietis, gyv. Sintautuose (Šakių r.). Kun. M.Sederevičiaus pagalbininkas, gabeno spaudą į Žemaitiją.Žemaičių vyskupas, rašytojas, švietėjas, blaivybės sąjūdžio organizatorius Motiejus Valančius. Nuotrauka iš Lietuvos vaizdo ir garso archyvo fondo

 • Bielinis Jurgis (1846-1918), organizavo M. Valančiaus ir kitų autorių knygų spaudinimą Mažojoje Lietuvoje. Vėliau iš ten gabeno draudžiamą literatūrą į Lietuvą ir Latviją, sukūrė lietuviškos spaudos platinimo tinklą.

 • Brundza Antanas (1838-1892), Ropkojų filijos kunigas. Ištremtas į Rusiją be teisės  grįžti.

 • Bujauskas Nikodemas (1832 - ?). Knygnešys, gyv. Jurbarke.

 • Butkevičius Pranciškus (1825 - 1896), Žvingių klebonas. Ištremtas į Tobolsko gub. (Rusija).

 • Butvydas Vincas (1841-1912), Pagramančio vikaras. Perkeltas į Vilniaus vyskupiją.

 • Dembskis Vitalis (1845-apie 1915). Gaurės vikaras. Tardytas. Perkeltas į Vilniaus vyskupiją.

 • Didžiulis Stanislovas (1850-1927). Knygnešys, gyv. Griežionėlėse, Anykščių raj.

 • Eitutavičius Kazys (1833-1906), Darbėnų vikaras. Ištremtas į Viatkos guberniją.

 • Gečas Zakarijus, valstietis, gabendavo spaudą iš Ropkojų į Žvingius P. Butkevičiui.

 • Grigaliūnas Pranas (1836-1900). Gardamo filijos kunigas. Tardytas. Perkeltas į Vilniaus vyskupiją.

 • Jankūnaitė Ona. Knygnešė, gyv. Skapiškyje, Kupiškio raj.

 • Juškevičius Krizostomas (1801-1870), Sartininkų filijos kunigas. Slėpė draudžiamą spaudą.

 • Kačionas, gyv. Žygaičiuose, savo vežimu veždavo knygas į Kauną M. Valančiui.

 • Kaziliauskas Motiejus (1841-1920), Naujamiesčio vikaras. Ištremtas į Archangelsko guberniją.

 • Kozmianas Kleofas (apie 1841-1893), Kupiškio klebonas. Platino draudžiamą spaudą.

 • Kulakauskas Simonas (apie 1840-?), nuteistas ištremti į Kursko guberniją be teisės grįžti.

 • Laurinavičiūtė Karolina (apie 1840-?). Knygnešė. Ištremta į Oloneco guberniją. Mirė tremtyje.

 • Maskolaitis Motiejus (1830- ?). Knygnešys, pauperis, gyv. Jurbarke.

 • Medainis Jonas. Vysk. M. Valančiaus tarnas. Slėpdavo atvežtą draudžiamą spaudą.

 • Montvila Eligijus. Batakių klebonas. Buvo tardomas.

 • Nausėdaitė Veronika, gyv. Ropkojuose. Areštuota ir atiduota viešai policijos priežiūrai tėviškėje.

 • Norvaišas Vincentas (1830-1883), Žygaičių parapijos kunigas. Ištremtas į Tomsko guberniją.

 • Peteraitis Simonas (apie 1838-?), kunigo A. Brundzos vežėjas. Ištremtas į Suvalkiją.

 • Petraitytė Ona (apie 1840- ?). Knygnešė Jurbarko krašte. Paskirta griežta policijos priežiūra.

 • Pupšaitė Marija (apie 1838-?). Likvidavus draugiją atiduota griežtai policijos priežiūrai.

 • Račiukas (Račiūga) Stasys (1841-1900), valstietis, veždavo knygas M. Valančiui į  Kauną.

 • Rimkevičius Karolis (apie 1828-?), valstietis. Paskirta policijos priežiūra; apgyvendintas Raseiniuose.

 • Rimkevičiūtė Joana, valstietė. Platindavo spaudą, veždavo į Kauną. Buvo tardoma.

 • Rožanskas Jurgis (apie 1839- ?) Jurbarko vikaras. Platino spaudą, persiųsdavo į Pumpėnų parapiją.

 • Sederevičius Martynas (1829-1907), Sudargo (Šakių raj.) klebonas, knygnešys.

 • Steponavičius Julijus. Valstietis, knygnešys, gyv. Rietave. Pasitraukė į JAV.

 • Straupas Pranas (1843-1882). Salantų vikaras. Ištremtas į Archangelsko guberniją.

 • Šimavičius Pranas, valstietis. Parūpindavo spaudos K. Eitutavičiui, taip pat platino ir
  pats.

 • Tomaševičius Jonas (1832-1908), Tauragės klebonas. Paskirta nevieša policijos priežiūra.

 • Zabermanas Jonas (1815-1900), Tilžės katalikų parapijos probstas. M. Valančiaus įgaliotas leisti lietuviškas knygas, organizuoti jų perdavimą į Lietuvą.  

Vyskupo Motiejaus Valančiaus knygnešiai ir jų keliai. Iliustracija iš Lietuvos kultūros fondo Knygnešio draugijos spaudai parengto leidinio „Žemaičių (Telšių ) vyskupija vysk. M. Valančiaus laikais“. Žemėlapį sudarė K. Misius. Schemą rengė B. Kaluškevičius. Vilnius, 2000

Panaudota informacija iš 2000 m. Lietuvos kultūros fondo 
Knygnešio draugijos leidinio „Vyskupas Motiejus Valančius”