<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

Knygnešys, rašytojas, švietėjas, blaivybės sąjūdžio organizatorius, Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius
 
Gimė 1801 m. lapkričio mėn. 28 (16) d. Nasrėnų k., Kūlupėnų a., Kretingos r. Mirė 1875 m. gegužės mėn. 29 (17) d. Kaune. Palaidotas Arkikatedros Bazilikos rūsyje

 

 
Tėvai - laisvieji valstiečiai. Mokėsi Varnių ir Vilniaus kunigų seminarijose. 1850 m. paskirtas Žemaičių  vyskupijos vyskupu. Gimtąją kalbą, lotynišką raidyną jis siejo su religinėmis vertybėmis ir laikė  Motiejus Valančius. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvogyventojų atsparumo svetimybei pagrindu. Jo iniciatyva ir pastangomis pradėtas aktyvus priešinimasis spaudos draudimui, gimtosios kalbos vartojimo varžymui. 1868-1869 metais parengė ir išleido 8 politines anticarinės krypties brošiūras (apie 20 tūkst. egz.). Jose pateikė aktyvią politinę programą, viešai pasmerkė spaudos uždraudimą. Be politinių brošiūrų, parašė ir beletristinių kūrinių. Organizavo pirmąją nelegalios spaudos leidimo bei platinimo organizaciją. Pagrindines funkcijas joje vykdė dvasininkai, patikimi vyskupo žmonės: P.Butkevičius atgabentą iš Prūsijos spaudą pristatydavo jam į Kauną, V.Norvaišas - jo rankraščių šifruotojas bei kalbos taisytojas, Tilžės katalikų dekanas J. Zabermanas - spausdinimo organizatorius ir kt. Gabendavo ir platindavo knygnešiai: K. Laurinavičiūtė, M. Pupšaitė, St. Račiukas ir kt. Daugiausia platindavo pasienio apskrityse, pasiekdavo ir Vilniaus kraštą. Platindavo ir jis pats: šventinamiems kunigams įteikdavo elementorius. Organizacija aktyviausiai veikė 1867-1871 metais. Caro žandarai bei policija, padedama Prūsijos policijos, organizaciją likvidavo. Šeši kunigai - A. Brundza, P. Butkevičius, K. Eitutavičius, M. Kaziliauskas, V. Norvaišas, P. Straupas - ištremti į Rusijos gilumą, kiti gavo lengvesnes baudas. Nukentėjo ir septyni valstiečiai. Iš viso į bylą pakliuvo 17 asmenų. Per suimtųjų kvotas išaiškėjo ir jo paties vaidmuo. 1870 m. gruodžio mėn. 12 d.  iškrėstas jo butas, bet įkalčių nerasta. Vilniaus gengub. įsakymu buvo sudaryti kvotos klausimai, tačiau vyskupo kvosti bei traukti atsakomybėn nesiryžo, nes vengė aštrinti politinę padėtį Lietuvoje ir neturėjo tinkamesnio kandidato.
Atmint. vietos ir paminklai: muziejus - gimtinėje; paminklai - Varniuose, Kaune; sarkofagas - Arkikatedros Bazilikos rūsyje; vyskupijos namas - Varniuose.
 
Lit.: Valančius G. Žemaičių Didysis: Istoriobiografiniai pasakojimai: Vysk. M.Valančiaus (1801.II.16 - 1875.V17) mirties šimtmečiui paminėti.-Los Anželas.-1977. (D.1.-662 p.; D.2.-519 p.); Alekna A. Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius.-K.-1923.-284 p. (2-as leid.- Cikaga, 1975.-300 p.); Biržiška V. Iš vysk. M. Valančiaus veiklos // Mūsų senovė.- 1938.-T2.-Nr.3(8).-P.523-531; LE(B).-T32.-P.523-531; Merkys V. DLSK.-P.415-417; Merkys V. KL.-P. 52-57, 235-247; Jasaitis J. Motiejus Valančius. - K.- 1994. - 118 p.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.