<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešė Morta Zauniūtė

Gimė 1875 m. kovo mėn. 22 d. Rokaičiuose, Pakalnės aps., Mažoji Lietuva.
Mirė 1945 (?) Vokietijoje

 

 
Tėvai - ūkininkai. Mokėsi Tilžėje. Jų ūkis buvo Mažosios Lietuvos šviesuolių susibūrimų vieta, čia planuota įkurti Tautos knygyną. Tėvas Dovas buvo "Birutės" draugijos pirmininkas, prisidėdavo prie Morta Zauniūtė. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo įvairiausių kultūros darbų, rašė eiles. Morta kartu su tėvu priklausė lietuvių parodos Paryžiuje (1900 m.) organizaciniam komitetui, Rokaičiuose tvarkė surinktus eksponatus. Ji drauge su J. Žiliumi ir kt. autoriais sudarė kelis lietuviškų knygų, išleistų Prūsijoje iki 1900 m., katalogus. Pradėjus leisti "Varpą" ir "Ūkininką", tvarkė redakcijos ūkinius reikalus, rinko aukas jų leidimui. Vėliau pradėjo tvarkyti socialdemokratų laikraščio "Darbininkų balsas" praktinius reikalus. Po tėvų mirties persikėlė gyventi į Tilžę. Čia 1902 m. atidarė lietuvišką knygyną, turėjusį didžiulę reikšmę aprūpinant draudž. spauda Lietuvos knygnešius ir kitus po pasaulį išblaškytus lietuvius. Buvo lyg ir lietuviškos spaudos  ekspeditorė. Vėliau organizavo socialdemokratinės ir komunistinės spaudos transportavimą bei  platinimą. Dėl to ne sykį jos knygyną kratė Tilžės policija. Ji laikė save žmogumi, susijusiu su spauda, knygomis. Laiškus dažnai pasirašinėdavo - "Knygininkė". Susirašinėjo su P. Višinskiu, J. Jablonskiu, J. Vileišiu, F. Bortkevičiene, K. Griniumi ir kt. Gerai pažinojo ir bendradarbiavo su Vydūnu, M. Jankumi. Buvo susižiedavusi su P. Mikolainiu, kuris pabėgęs nuo caro žandarų gyveno Tilžėje, vėliau slapstėsi nuo Prūsijos policijos jos tėvų ūkyje. 1901 m. P. Mikolainis išvyko į JAV ir daugiau su Morta  nebesimatė. Kvietė atvažiuoti pas jį į JAV, lyg ir buvo sutarta, bet neišvažiavo. Jos tėvo namuose prieglobstį buvo radę ir J. Bagdonas bei V. Kapsukas. Per ją ėjo ir J. Šliūpo susirašinėjimas iš Amerikos su bendradarbiais Lietuvoje. Iš pradžių su Lietuva susisiekdavo per patikimus knygnešius, o
vėliau - per Kybartuose apsigyvenusią P. Višinskio žmonos seserį Oną Mikuckaitę. Po 1930 m. persikėlė pas seserį Augustę į Klaipėdą. Nuo 1935 m. lapkričio mėn. 1 d. gaudavo 100 Lt knygnešės  pensiją. 1945 m. iš Klaipėdos traukėsi į Vokietiją. Kur, kada ir kaip mirė, nežinoma.
Lit: LE(B).-T.35.-P.61; Merkys V. KL.-P.191, 207, 228, 329, 357; Baltrušaitytė B. Kita užmirštoji - Marta Zauniūtė // Dienovidis.-1995.-Kovo 17.-P.11.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.