<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Martynas Jankus 

Gimė 1858 m. rugpjūčio mėn. 7 d. Bitėnų k., Rambyno apyl., Šilutės r.
Mirė 1946 m. gegužės mėn. 23 d.
Flensburgo m. (Vokietija). 1993 m. gegužės 30 d.  perlaidotas Bitėnų k. kapinėse.

 

Martyno Jankaus muziejus Bitėnuose >>>

Baigęs kaimo liaudies mokyklą Bitėnuose, toliau lavinosi savarankiškai. Daug skaitė, gerai susipažino su Lietuvos istorija. Jo ryžtą ginti lietuvybę sustiprino pažintis (1878) su J. Zauerveinu. Dvidešimtmetis jaunuolis pradėjo aktyvią tautišką veiklą. 1882 m. ir 1883 m. išleido du savo surinktų dainų rinkinėlius. 1883 m. pasirodžius "AušMartynas Jankus. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvorai", tuoj prie jos pritapo, dosniai rėmė materialiai, ne vieną kartą gelbėdamas nuo žlugimo, rūpinosi "Aušros" administraciniais reikalais. Nuo 1884 m. Nr.4 iki 1885 m. Nr.8 buvo "Aušros" atsakomuoju redaktoriumi. Kartu su J. Šliūpu stengėsi surasti "Aušrai" kuo daugiau prenumeratorių. Lankėsi Lietuvoje. Su J. Mikšu parengė ir išleido "Lietuvišką "Aušros" kalendorių ant metų 1894..)“. Nustojus eiti "Aušrai", 1886 - 1887 metais leido ir redagavo laikraštį "Garsas". Materialiai parėmė "Varpo" ir "Ūkininko" leidimą. 1889 m. įsigijo spaustuvę Ragainėje, vėliau perkėlė į Tilžę. Čia ji veikė iki 1892 m. varžytinių. 1892 m. įsteigė spaustuvę Bitėnuose, kuri dirbo iki 1909 m. varžytinių. Iš viso išspausdino 312 knygų ir 15 periodinių leidinių lietuvių ir vokiečių kalbomis. Pats parašė arba sudaręs išleido 43 knygas bei brošiūras. Jo išspausdintus ir iš kitų spaustuvių supirktus spaudinius knygnešiai išgabendavo į Lietuvą. Sodyba tapo lyg ir centriniu knygų sandėliu, svarbia užeiga Lietuvos knygnešiams. Prūsijos valdžia baudė apie 40 kartų: areštu, pinigais, grubia prievarta, bet išliko tvirtas, atkaklus ir ryžtingas. Turtų neužgyveno - jie buvo paaukoti spaustuvėms įsigyti ir spaudai leisti. Valdžia du kartus buvo aprašiusi ūkį už spaustuvės skolas. Išpirko tėvas, bet po to sūnui Martynui ūkio negrąžino, o užrašė jo vaikams. Po spaudos draudimo panaikinimo tęsė knygų spausdinimą, dirbo įvairų kultūrinį darbą. Apdovanotas Vytauto Didžiojo II-ojo laipsnio ordinu (1928).

Atmint. vietos ir paminklai: gimtinėje - gyv. namas ir kt. pastatai; atstatytoje Bitėnų M. Jankaus spaustuvėje – Martyno jankaus muziejus; kapinėse – antkapinis paminklas.

Lit.: Jankus M. Mano prietikių enciklopedija: Atsiminimai. - MAB.- F.103.- B.7; M. Jankaus atsiminimai, užrašyti 1940 m. // MAB.-F.103.-B.1; LE(B).-T.9.-P.284-286; Alšenas Pr. Martynas Jankus.-Torontas (Kanada), 1967.-394 p.-Bibliogr. p.385-387; Merkys V. KL.- 248 - 254 ir kt.; Kaunas D. Iš lietuvių knygos istorijos.-V.,1986.-P.120-164; Užtupas V. Martynas Jankus - knygų leidėjas ir spaustuvininkas // Kraštotyra.-V, 1975.-P. 125-144.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.