<< The Lithuanian Word     << Booksmugglers     << Back    


Martynas Jankus. Gyvenimas 
ir darbai  (išsamiau)

Informaciją parengė Martyno Jankaus muziejus
Nuotraukos iš muziejaus rinkinių

 

Martynas Jankus (1858-1946) - Mažosios Lietuvos spaudos, visuomenės veikėjas, publicistas, Tilžės akto signataras (1918), Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjas, buvęs to sąjūdžio simboliu. Jis vadinamas Mažosios Lietuvos patriarchu. 
Martynas Jankus jaunystėje J
o seneliai buvo kilę iš Batakių. Tėvas ir motina bitėniškiai. Nors abu iš pasiturinčių ūkininkų, tačiau iš savo tėvų buvo nedaug ką paveldėję. Patys įsigijo 480 margų ūkį. Norėjo pirkti Palumpių dvarą, tačiau vokiečių vyriausybė sutrukdė ir šie neatgavo net rambysiegių.
M. Jankus baigė pradžios mokyklą Bitėnuose, Ragainėje išmoko spaustuvininko amato. 1883 m. pasirodžius „Aušrai“, tapo jos rėmėju, platintoju, 1884-1885 m. - atsakinguoju sekretoriumi. 1888-1892 m. Jankus buvo „Varpo“ administratorius ir atsakingasis redaktorius. Nuo 1883 m. Bitėnuose laikė Didžiojoje Lietuvoje uždraustos lietuviškos spaudos sandėlį.
Knygnešiai lietuviškus leidinius gabeno per Vokietijos-Rusijos sieną į Paprūsę. Žemaitiją ir toliau. 1885 m. M. Jankus dalyvavo Tilžėje įkuriant pirmąją krašto lietuvių draugiją „Birutė“, 1889-1892 m. buvo jos pirmininkas.
Mažojoje Lietuvoje nuo 1889 iki 1912 m. veikė M. Jankaus spaustuvė - Ragainėje, Tilžėje ir Bitėnuose. M. Jankus leido „Garsą“, satyrinį laikraštį „Tetutė“, „Naująją Aušrą“, „Lietuvišką darbininką“, „Ūkininkų prietelių“, „Saulėtaką“, „Dienos laps“. Pasirašinėjo įvairiais slapyvardžiais: V. Giedris, Bitėnų Merčius, Martyneitis, Gyvolietis ir kt. Savo spaustuvėje išspausdino 360 lietuviškų knygų ir 25 periodinius leidinius. Pats parašė arba parengė tautinio sąmoningumo ugdymui skirtas 45 publicistines ir grožines knygas, kalendorius, rašė eilėraščius, rinko ir skelbė tautosaką.
M. Jankus spaudos darbą siejo su lietuvišku politiniu sąjūdžiu, atvirai paskelbė ir siekė Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios Lietuvos. M. Jankus buvo nuolat sekamas kaizerinės valdžios, daug kartų baustas kalėjimu, piniginėmis baudomis.
Per I-ąjį pasaulinį karą M. Jankaus šeima buvo ištremta į Rusiją. Grįžęs iš tremties, M. Jankus aktyviai dirbo puoselėdamas lietuvybę - 1922-1923 m. jis buvo Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininkas. Po 1923 m. gyveno savo sodyboje Bitėnuose, buvo vadinamas Rambyno sergėtoju. 1939 m. Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, iki 1944 m. metų gyveno Kaune. Karui baigiantis, hitlerinė kariuomenė jį iškėlė į Vokietijos gilumą.
1946 m. gegužės 23 d. M. Jankus mirė. Palaidotas Flensburge.
1993 m. M. Jankaus palaikai perkelti į jo gimtųjų Bitėnų kapines.

Iliustracija iš Martyno Jankaus muziejaus rinkinių