<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    

 

Molėtų krašto knygnešiai 

 

Parengė Molėtų krašto muziejaus istorikas S. Antanavičius

 

  Petras Vencepalis, Mykolo sūnus. Gyveno Molėtų valsčiuje, Stacijavos kaime. Plytininkas, padienininkas, giesmininkas. Apylinkėje buvo žinomas kaip Vokietis (pseudonimas). Per 1895 m. kovo mėnesio 8 d. kratą P. Vencepalio name pristavas rado dvi apiplyšusias lietuviškas knygas.
   
  Juozas Savelevičius. Valstietis. Gyveno Giedraičiuose. 1883 m. pradžioje uriadnikas iš jo atėmė “Lietuvos bicziuolis”. Per kratą J. Savelevičius sakėsi knygą gavęs iš Giedraičių kunigo Pikturnos. Byla nutraukta.
   
  Gabrielius Matijošius. Valstietis. Gimė apie 1857 m. Beturtis, kilęs iš Molėtų valsčiaus. Daraktorius. Vaikus mokė Perkalių kaime, Stasio Morkūno namuose. Čia per kratą rastos aštuonios lietuviškos knygos. 1894 m. sausio 15 d. Vilniaus generalgubernatorius nubaudė daraktorių G. Matijošių 3 mėn. arešto policijos areštinėje, S. Morkūną - 50 rublių bauda.
   
  Adolfas Laurinavičius. Valstietis. Gyveno Alantos valsčiuje, Adomiškio kaime. Juodadarbis. 1894 m. gruodžio mėnesį žandarai jo bute rado kelias lietuviškas knygeles.
   
  Domicelė Graužinytė-Palevičienė. Gimė Giedraičių valsčiuje, Martyniškių dvare. 1900 metais, prasidėjus L. Vaineikio bylai dėl spaudos, buvo kratytas ir jos butas Vilniuje. Rasta lietuviškų leidinių.
   
  Antanas Jakučionis. Valstietis, gyveno Žemutinėje Alantoje. Įskundus provokatoriui, 1898 m. liepos mėnesio 27 d. pristavas kratė Antano Jakučionio ir jo brolio Motiejaus Jakučionio namus. Rado 23 leidinius lietuvių kalba. 1899 m. liepos mėn. 2 d. caro paliepimu A. Jakučionis nubaustas 14 d. arešto valsčiaus daboklėje. Bausmę atliko Alantoje.
   
  Stanislovas Šlamas. 1899 m. Žaslių bažnyčios klebonas Kibielis Kazimieras rūpinosi lietuvių kalbos puoselėjimu. Šiame darbe jo padėjėjas buvo Čiobiškio kunigas Stanislovas Šlamas, dirbęs ir Žiežmarių parapijoje. Jis čia turėjo Tilžėje leistų laikraščių „Varpas“, „Tėvynės sargas“. Tarp parapijiečių platino Tilžėje spausdintą necenzūruotą maldaknygę „Šaltinis“.
  Kunigas S. Šlamas 1924-1940 m. buvo Inturkės parapijos (Molėtų valsčius) klebonas. Palaidotas Joniškyje (Molėtų rajonas).
   
  Alfonsas Petrulis. Gimė 1873 m. Vabalninkų valsčiuje, Katališkių kaime. Mokėsi Žemaičių ir Vilniaus kunigų seminarijose. Kunigu įšventintas 1899 m. 1918 m. vasario mėn. 16 d. Lietuvos nepriklausomybės Akto signataras ir Lietuvos valstybės tarybos sekretorius. Platino lietuvišką spaudą, rašė jau straipsnius(„Vilniaus žinioms“, „Vilčiai“, „Tėvynės sargui“, ir kt. ) Nuo 1911 m. leido Vilniaus kraštui skirtą savaitraštį „Aušra“, buvo šio laikraščio uolus bendradarbis.
  Alfonsas Petrulis 1900-1903 m. vikariavo Joniškyje (Molėtų rajonas).
  Juozapas Juodis. Gimė 1889 m. Alantos valsčiuje, Mokylių kaime. Apie 1905-1909 m. įsitraukė į knygnešių veiklą. Knygų parsinešti eidavo į Tilžę. Daugiausia nešė maldynėlius, mažo formato knygeles, laikraščius - artimiems giminaičiams į Anykščių rajono Piktagalio kaimą. J. Juodis mirė 1952 m.
   
  Juzė Munkevičienė. Gimė 1840 m., mirė 1930 m. Gyveno Molėtų rajone, Stacijavos kaime. Gyveno vargingai, todėl, norėdama kaip nors pragyventi, sumanė iš Tilžės nešti lietuviškas knygas. Taip uždarbiaudama susitaupė pinigų, nusipirko kelis hektarus žemės.
   
  Pranas Laurinavičius (1841-1936). Gyveno Molėtų valsčiuje, Kaližų kaime. Tremtininkas. Knygas nešė iš Tilžės. Jas slėpė Pakryžės kaime. Platino patikimiems kaimynams. Pranui Laurinavičiui knygas platinti padėjo Laurynas Laurinavičius.
   
  Juozas Paliukėnas. 1881-1955 m. Gimė Videniškių seniūnijoje, Druskių kaime. Lietuviškas knygas gabeno iš Prūsijos. 1907 m. areštuotas. Nuo katorgos išgelbėjo teisininkas J. Vileišis.
   
  Pratazas Paliukėnas. Gyveno Molėtų valsčiuje, Druskių kaime. Platino „Varpą“.
   
  Domininkas Kemėšis. Lietuviškos knygas XIX a. pabaigoje platino Alantos valsčiaus Vastapų kaime ir dvare.
   
  Povilas Apanavičius. Gyveno Alantos valsčiuje, Gruodžių kaime.
   
  Jonas Zaremba. Gyveno Giedraičių valsčiuje, Latvių kaime.
   
  Ignas Pažūsis. Gyveno Videniškių seniūnijoje, Druskių kaime.
   
  R. Slavinskas. Balninkietis. Platino Simono Bakanausko iš Vokietijos parvežtas knygeles.
   
  J. Pusvaškis. Balninkietis. Platino Simono Bakanausko iš Vokietijos parvežtas knygeles.
   
  Antanas Būčys. Videniškietis. Platino Simono Bakanausko iš Vokietijos parvežtas knygeles.