<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Motiejus Eimaitis

Gimė 1840 m. liepos 26 d. Zapyškio mstl., Kauno r. Mirė 1919 m. Jekaterinoslave (Rusija). Kapas nežinomas.

 

Gimė mažažemio ūkininko šeimoje. Būdamas 22 metų įsijungė į 1863 m. sukilėlių gretas. Žlugus sukilimui, sugebėjo išvengti persekiojimo. Tarnavo pas Zapyškio pristavą vežiku. Vienas pirmųjų Lietuvos knygnešių, pradėjęs gabenti knygas – 1865 m., tuoj po spaudos uždraudimo. Pagal Motiejus Eimaitis. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo bendražygių prisiminimus, draudž. spaudą gabenti padėdavo brolis. Deja, smulkesnių žinių apie brolį neišliko. Spaudinius parsiveždavo iš Tilžės. Jais aprūpindavo kun. S.Leonavičių (Aukštojoje Panemunėje), A.Bajoraitį (Pakuonyje), K.Poderį ir daugelį kitų spaudos platintojų. Nuveždavo į Dzūkiją ir į Vilniaus kraštą. Buvo atkaklus, veiklus, drąsus. Nesivaržydamas bendravo su įvairaus luomo, išsilavinimo ir įvairių tautybių žmonėmis. Gerai mokėjo vokiečių kalbą, tai labai praversdavo keliaujant į Prūsiją. Mokėdamas gerai rusų kalbą lengviau susitardavo ir su caro žandarais. Sulaikytas su knygomis, nuvesdavo juos į smuklę, nugirdydavo. Pažinojo ir bendravo su spaustuvininkais ir knygų leidėjais Tilžėje - J.Zabermanu, E.Vejeriu, J.Lapinu ir kt. Palaikė ryšius ir artimai bendradarbiavo su knygnešiais M.Sederevičiumi, J.Rriaučiūnu, B.Sutkumi ir kt. Nuo 8-ojo dešimtmečio pabaigos dirbo kartu su knygnešiu Juozu Urbaičiu, kurio atgabentas knygas išvežiodavo kitiems knygnešiams. 1897 m. caro žandarai padarė jam didžiulį nuostolį - atėmė visą vežimą draudž. spaudos. Pačiam pavyko išsisukti. 1901 m. spalio 15 d. namuose padarė kratą žandarai ir policininkai. Rado lietuviškų knygų ir kelis mėnesius laikė kalėjime. Dėl senyvo amžiaus ir itin griežtos policijos priežiūros į Prūsiją daugiau nevažinėjo. Knygnešystės darbą tęsė žentas J.Zitinevičius. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui ir artėjant frontui, su šeima pasitraukė į Rusijos gilumą, iš kur jam nebuvo lemta sugrįžti.

Lit.: LE(B). -T.5.-P.398; LCVA. -F.391.-Ap.8.-B.540.-L.10 [trumpas veiklos aprašymas],
tas pats: Stravinskas A. Išsaugokime jų atminimą // Mūsų kraštas. -1993.-Nr.3.-P.16; Merkys V. DLSK.-P.115-H6; Merkys V. KL.-P.204, 210, 248; Eimaitytė E. Vienas iš pirmųjų // Voruta.-1994.-Geg.l-ll (Nr.l7).-P.6: portr.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.