<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Pranas Butkevičius

Gimė 1825 m. lapkričio mėn. 19 (XI.7) d. Baidotų k., Notėnų sen. Skuodo r. buv. Raseinių apskrityje (tikslesnė vietovė nežinoma). Mirė 1896 m. rugpjūčio mėn. 20 d. Kaune.

 

Pranas Butkevičius. Kilęs iš bežemių Raseinių aps. bajorų. 1837-1841 mokėsi Telšių aps. mokykloje. 1846 įstojo į Varnių kunigų seminariją, kurios rektoriumi tuomet buvo M.Valančius. 1850.V.18 Pranas Butkevičius. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo įšventintas kunigu ir dirbo dabartinio Šilalės rajono parapijose: Teneniuose - vikaru, po vienerių metų Pajūryje - filialistu. Čia dirbo 7 metus. 1859 skiriamas Žvingių bažnyčios administratoriumi, o po metų - klebonu. Rėmė 1863 m. sukilėlius. Vysk. M.Valančius, 1867 pradėjęs kurti slaptą organizaciją lietuviškoms knygoms spausdinti ir platinti, pasirinko jį vienu iš savo pagalbininkų. Uoliai vykdė visus įpareigojimus. Pristatydavo M.Valančiui į Kauną pirmuosius Tilžėje atspausdintų jo knygelių egzempliorius, kuriuos gaudavo iš A.Brundzos arba J.Zabermano. Atspausdinus pilną tiražą, į Kauną gabendavo ir dideles siuntas. Iš Prūsijos į Žvingius knygas jam atnešdavo knygnešys Z.Gečas. Keletą kartų į Kauną buvo pasiuntęs knygnešę J.Rimkevičiūtę (Petronėlę Čeponytę). Grįždama ji parnešdavo M.Valančiaus duotus pinigus knygoms spausdinti. M.Valančius, norėdamas jam sudaryti oficialias dingstis gauti leidimą vykti į Kauną, paskyrė Rietavo dekanato dekanu. 1870 prasidėjo M.Valančiaus organizacijos narių areštai. J.Rimkevičiūtė, 1870.IV.6 sulaikyta Nemakščiuose, papasakojo, kad turimas knygas jai perdavė P.Butkevičius nunešti M.Valančiui. Vėliau šių parodymų atsisakė. Suimtas vienas iš paskutiniųjų - 1871.I.18. Susirinkę parapijiečiai neleido jo areštuoti. Policija pasikvietė į pagalbą kazokus. Išvežtas į Vilnių ir įkalintas citadelės pastate Nr.14. M.Valančius bandė užtarti - šiuo reikalu nuėjo pas Kauno gubernatorių M.Obolenskį, bet pats buvo apkaltintas. Po 3 mėn. paskelbtas nuosprendis: ištremiamas į Kurganą, Tobolsko gub. 1871.VI.15 jau buvo tremties vietoje. Po kelerių metų persikėlė į Jekaterinburgą. Tremtyje išbuvo 10 m. 1881 leista grįžti į Kauno guberniją. Apsigyveno Kaune ir keturiolika metų dirbo šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje, buvo benediktinių vienuolyno kapelionas, Kauno dekanato dekanas.

Literatūra: 
LE(K).
-T.4.-P.1215-1216; Merkys V. DLSK.-P.86; Merkys V. KL.-P.238, 239, 245; [Milukas A.]. Spaudos laisvės ir Amerikos lietuvių organizuotės sukaktuvės.-2 leid.-Filadelfija, [1929].-P.54; Žemaitytė-Narkevičienė O. Kanauninkas Pranciškus Butkevičius - vienas iš nukentėjusiųjų lietuviškų knygų byloje // XXI amžius.- 1996.-Kovo 15: portr.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.