<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Petras Mikolainis
 
Gimė 1868 m. gegužės mėn. 26 d.  Čižiškių k., Vištyčio a., Vilkaviškio r. Mirė 1934 m. sausio mėn. 7 d.  Niujorke (JAV)

 

 
Lietuviškai skaityti ir rašyti išmokė tėvas Martynas. Vėliau vienerius metus lankė Vištyčio pradinę mokyklą. Lietuviškąją draudž. spaudą tėvo paskatintas savarankiškai pradėjo gabenti eidamas Petras Mikolainis. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo 19-uosius metus (1887). M.Jankus pasiūlė pernešti per sieną ir nusiųsti į Varšuvą 5 tūkst. "Varpo" prospektų. Vėliau spaudą daugiausia gabendavo valtimi per Vištyčio ežerą. Susipažino su to meto Suvalkijos žymesniaisiais knygnešiais - A. Grinevičiumi, M. Akeliu, J. Kancleriu ir kt. Siuntinėjo spaudą į Peterburgą, Jelgavą, Rygą ir kt. miestus. Turėjo nemažai talkininkų (E. Geležiūnienė, A. Šukvietis ir kt.). Ne kartą žandarų gaudytas, persekiotas, buvo pasivadinęs Petru Mikalojumi. 1900 m.  pasitraukęs į Prūsiją, apsigyveno Ragainėje, vėliau persikėlė į Tilžę. 1891 m. jam pavyksta gauti pasą Motiejaus Noveskio pavarde. Įsidarbina pas spaustuvininką J. Šionkę. Parūpina jam iš Lietuvos rankraščių ir prekiauja lietuviškais spaudiniais. 1893 m. Tilžėje įsteigia lietuviškos spaudos sandėlį - parduotuvę. Buvo kartu ir prekybininkas ir leidėjas. Čia gaudavo spaudos atvykstantieji iš Lietuvos knygnešiai. Pats veždavo draudž. spaudą į Lietuvą, naudodamasis E. Jagomasto, M. Jankaus pasais.
1894 - 1895 buvo "Varpo" ir kt. varpininkų leidinių atsakingasis leidėjas. Nuoširdžiai rūpinosi V. Kudirkos raštų leidimu ir dar jam gyvam esant suspėjo išleisti poezijos rinkinį, pasakėčias, natas. 1909 m.  išleido visus V. Kudirkos raštus. 1895 m. patenka vokiečių policijos nemalonėn ir priverstas išvykti iš Vokietijos. 1896 m. apsigyvena JAV. Čia dirbo "Vienybės lietuvininkų" redakcijoje. 1901 m., gavęs JAV pilietybę, grįžta į Tilžę, atsiveždamas JAV išleistų lietuviškų knygų. Steigia knygų sandėlį ir parduotuvę, tačiau policija neleidžia ir priverčia iš Vokietijos išvykti. 1902 m. grįžta į JAV. Aktyviai įsijungia į lietuvių draugijų veiklą, dirba redakcijose, leidyklose. Rašo vadovėlius, mokslo populiarinimo knygeles, lietuviškų knygų katalogus. Bendradarbiauja Lietuvoje leidžiamuose laikraščiuose.
Lit.: Mikolainis P. Atsiminimai iš "Varpo" gyvavimo // "Varpas".-1920.-Nr.6-7.-P.178-184; Nr.8-
9.-P.210-2l3; MikoIainis Don. Lithuanian book smugglers. [USA] 1993.... p.(rankraštis). LE (B).-
T.18.-P.427-428; Merkys V. KL.-P.355-357; Būtėnas J. Petras Mikolainis // Ūkininkas.-1992.-
Nr.28.-P.3.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.