<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Petras Šėmbelis 
 
Gimė 1870 m. kovo mėn. 29 (17) d. Pagojo k., Pasvalio a., Pasvalio r. Mirė 1943 m. birželio mėn. 24 d. ten pat. Palaidotas Pasvalio naujosiose kapinėse.
 

 

 
Gimė ūkininkų šeimoje (9 ha). Lietuviškai skaityti išmokė tėvai, abu jie buvo raštingi, turėjo lietuviškų religinių knygų bibliotekėlę. Pamėgęs skaityti pradėjo ieškoti draudž. lietuviškos spaudos. 1890 m. į Petras Šėmbelis. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo sodybą atvyko J.Bielinis su vežimu knygų ir pasiūlė jas slėpti ir platinti. Tėvams pritariant ėmėsi šio darbo. Įrengė slėptuves daržinėje, krūmuose, pirtyje ir kitur. Slėpdavo ir Pasvalio bažnyčioje, susitaręs su kun. J. Burkumi, kuris ir pats platindavo spaudą bei paglobodavo knygnešius. Tapo Garšvių knygnešių draugijos bendradarbiu. Draudž. spaudos atveždavo ir K. Udra iš Garšvių. Taip darbavosi šešerius metus. 1896 m. spalio 15 d. kartu su J. Bieliniu išvyko } pirmą kelionę parsivežti spaudos iš Prūsijos. Pakeliui užvažiavo pas knygnešį Ig. Bitaitį, gyvenusį Lumbeliuose (Pakruojo r.), kuris jam įdavė rankraštį, paprašęs, kad nuvežtų M. Jankui. Aprūpinęs pinigais, adresais, įdavęs rekomendacinį laišką ir rankraščių lietuviškų laikraščių redakcijoms, paaiškinęs spaudos gabenimo tvarką, J. Bielinis paleido jį vieną į Prūsiją. Pirmoji kelionė baigėsi laimingai. Pargabeno J.Bieliniui draudž. spaudos už
1400 rb. Yra paskaičiavęs, kad iš viso į Prūsiją keliavo 34 kartus. Įkliuvęs nebuvo nė karto. Visos kelionės baigdavosi laimingai. Pargabentą spaudą perduodavo J.Bieliniui. Vėliau sutaupęs pinigų, jau pirkdavo pats ir parnešęs perduodavo knygnešiams arba platindavo pats. Turėjo daug pažįstamų knygnešių ir slėptuvių pas ūkininkus. Buvo įkliuvęs, areštuotas, bet uriadnikas, neradęs rimtų įkalčių ir gavęs kyšį, paleido. Policija įtarė gabenant bei platinant draudž. spaudą ir pradėjo sekti. 1903 m. pavasarį porą kartų ruošėsi areštuoti išeinant iš Pasvalio bažnyčios. Bet draugams padedant,  persikėlęs valtimi per Lėvens upę, pabėgo. Nujausdamas, kad nuo arešto neišsisuks, 1903 m. balandžio mėn. 23 d. išvyko į Ameriką. Grįžo po Pirmojo pasaulinio karo. Nuo 1929 m. lapkričio mėn. 1 d. jam paskirta 30 Lt knygnešio pensija.
Atmint. vietos ir paminklai: gyv. namas gimtinėje.
 
Lit.: Norvaišas A. 34 kartus laimingai su knygomis per sieną // Knygnešys.-T. I (1938
leid.).-P.200-213 [užrašyti P. Šėmbelio atsiminimai]; LCVA.-F.391.-Ap.8.-B.540.-L.18, tas
pats: Stravinskas A. Išsaugokime jų atminimą // Mūsų kraštas.-1993.-Nr.2.-P.20; LE(B).-
T.29.-P.403; Merkys V. KL.-P.190, 192, 212; Tyla A. Garšvių knygnešių draugija.-V.,1991.-
P.40, 41, 92, 97.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.