<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    

 

Povilas Višinskis ir Mažoji Lietuva

Parengta pagal to paties pavadinimo Vaclovo Bražo publikaciją, išspausdintą „Donelaičio žemėje“ (2002 m. rugsėjo-spalio mėn. Nr. 9-10)

 

Lietuviškos spaudos draudimo metais Povilas Višinskis daug kuo prisidėjo prie lietuviškos spaudos leidimo ir platinimo. Anuo metu jis aktyviai veikė Kelmės rajone (Šilo Pavėžupyje) ir Šiaulių apylinkėse, Povilas Višinskis. Nuotrauka iš ŽKD IKC archyvoypač Kurtuvėnuose ir Gubernijos dvare.
Pavėžupio dvaro savininkas Vladas Pūtvis-Putvinskis buvo demokratas, tautinio Lietuvos atgimimo bei Lietuvos valstybingumo veikėjas. Jis bendradarbiavo, rėmė ir savo bendraminčius - J. Jablonskį, A. Smetoną, P. Višinskį, P. Avižonį, Žemaitę, J. Biliūną, Jovarą ir nemažai kitų. Vladas Pūtvis-Putvinskis pats organizavo draudžiamos spaudos platinimą Šiaurės Lietuvoje. Jis užsakydavo spaudos, organizuodavo knygnešius, apmokydavo juos, palaikė ryšius su žymiausiais Šiaulių miesto ir apylinkių knygnešiais.
Tuo metu Kurtuvėnuose veikė draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo centras. Kaip tik tada Kurtuvėnuose mokytojavo P. Višinskis. Čia gyvendamas P. Višinskis redagavo ir spaudai rengė kai kuriuos leidinius. Svarbiausias iš jų - V. Kudirkos įsteigtas „Varpo“ žurnalas.
P. Višinskis rinko skaitytojų korespondencijas, pats rašė publicistinius straipsnius, ieškojo lėšų leidybai, organizavo aktyvesnių varpininkų pasitarimus, konsultuodavo Mažojoje Lietuvoje gyvenusius leidėjus, kaip turėtų būti leidinyje publikuojami jo parengti straipsniai. P. Višinskis tuo metu taip pat bendradarbiavo ir Mažojoje Lietuvoje leistame „Ūkininke“.
P. Višinskis palaikė ryšius su iškiliais ano meto Mažosios Lietuvos kultūros veikėjais, ypač Zaunių šeima - tėvu Domininku Zauniu ir jo dukra Marta Zauniūte (1875-1945).
Kurtuvėnuose parengtą spaudai medžiagą P. Višinskis siųsdavo į Rytprūsius. Tuo metu netoli Tilžės, o vėliau jau pačioje Tilžėje gyveno, uždraustą spaudą, ypač „Varpą,“ padėjo leisti Marta Zauniūtė.
Išleidus naują „Varpo“ numerį, ji pasirūpindavo, kad dalis tiražo būtų pasiųsta P. Višinskiui į Šilo Pavėžupį arba į Kurtuvėnus. Ji taip pat rūpinosi, kad jam būtų nugabenti ir kitos spaudos siuntiniai, kurie būdavo suformuojami pagal paties P. Višinskio sudarytus reikalingų leidinių sąrašus. Iš Šilo Pavėžupio ir Kurtuvėnų leidiniai pasklisdavo toliau.
Tuo metu Kelmės krašte garsėjo knygnešys P. Penikas. Platinant uždraustas lietuviškas knygas jis buvo tarpininkas tarp P. Višinskio ir M. Zauniūtės.
Yra išlikusių jų laiškų, kur užšifruota kalba derinami uždraustos lietuviškos spaudos platinimo reikalai.
M. Zauniūtė anuo metu buvo „Varpo“, „Ūkininko“, „Naujienų“, „Darbininko balso“ administratorė, turėjo savo knygyną, parengė keletą bibliografinių leidinių.
Dalyvaudamas lietuviškos spaudos platinimo darbe P. Višinskis suartėjo su Vokietija, vokiečių kultūra. Gyvenimas taip jau lėmė, kad paskutiniąsias savo gyvenimo dienas P. Višinskis taip pat praleido Vokietijoje (Berlyne).
Apie ano metų Kelmės krašto knygnešių veiklą plačią panoramą pateikia carinės ochrankos protokolai. Iš jų sužinome, kad 1897 m. Užventyje caro žandarams įkliuvo B. Butkevičius, pas kurį surasti 144 kalendoriai ir kitokios draudžiamos lietuviškos literatūros. Aktyviai veikė Liolių knygnešiai. Po Šiaulių apskritį lietuvišką spaudą skleidė K. Laurinavičiūtė. Čia įkliuvo iš Pasvalio krašto kilęs K. Gumbelevičius. Užventyje knygas platino iš Kaltinėnų kilęs Ivaškevičius. 1877 m. Šiaulių apskrities miestuose ir miesteliuose veikė slaptos lietuviškos mokyklos. 1877 m. slaptą lietuvišką žandarai išaiškino Šaukėnuose, 1896 m. - Junkiluose (mokytoju čia dirbo J. Paplauskas).
Šiauliuose slaptose sekmadieninėse lietuviškose pamokose dėstydavo J. Jablonskis.