<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Povilas Dogelis

Gimė 1877 m. lapkričio 1 d. (20) Kniebionių k., Girkalnio a., Raseinių r. Mirė 1949 m. rugsėjo 3 d. Kaune. Palaidotas Arkikatedros Bazilikos šventoriuje

 

Tėvai - valstiečiai (24 ha). Tėvas kilęs iš bajorų. Lankė Girkalnio rusų pradinę mokyklą. Lietuviškai skaityti ir rašyti išmokė daraktorė Grigaravičienė. Mokėsi Raseinių apskrities mokykloje, Liepojos gimnazijoje. 1894 m. įstojo į kunigų seminariją Kaune.
Norėdamas išmokti lietuviškos gramatikos, lavinosi privačiai. Jau pirmame kurse savo ranka rūpestingai perrašė K. Jauniaus "Lietuvišką kn. Jaunio kalbomokslį" (1897) ir taip išmoko taisyklingai rašyti. Seminarijoje buvo priimtas į slaptą klierikų organizaciją, kuri rūpinosi lietuvybės palaikymu. 1899.VII.25 įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Kvetkų parapiją (Biržų r.). Čia pasijuto visai nereikalingu. 1900 m.  perkeltas į Panemunėlį vikaru, pas kun. J.Katelę. Dėstyti tikybą rusų kalba Panemunėlio pradinėje mokykloje griežtai atsisakė. Kilo konfliktas su caro pareigūnais. Vienerius metus teišbuvusį Panemunėlyje, vyskupas M.L.Paliulionis perkėlė į Tirkšlius, taip tikėdamasis išgelbėti nuo caro administracijos bausmės. Tačiau 1902 m. rugpjūčio mėn. dvejiems metams buvo uždarytas į Kretingos vienuolyną, kaip politiškai nepatikimas. Kretingoje artimai bendradarbiavo su kun. A.Bizausku ir kun. K.Petreikiu. Trise nutarė organizuoti draudžiamos lietuviškos spaudos gabenimą iš Prūsijos. Jam pavedė atvežamą spaudą slėpti ir išduoti knygnešiams. Slėptuvę įrengė viename iš vienuolyno negyvenamųjų kambarių. Tiesioginė jų padėjėja buvo P.Gaigalaitė. Jai buvo pavesta rankraščius nugabenti į Tilžės spaustuves ir spaudą - iš ten iki Prūsijos sienos. Toliau pergabenant daug padėdavo O.Maliauskaitė, kurios tėvų žemė buvo prie pat sienos. Spaudą vežimu atveždavo A.Lankutis. Knygnešiai ją išgabendavo į Plungę, Endriejavą, Veiviržėnus ir kt. Iš čia ją platindavo paplisdavo po apylinkes. Rašė straipsnius į "Tėvynės Sargą", "Dirvą - Žinyną", "Kryžių". Pasirašydavo slapyvardžiu Paukštelis. Išvertė į lietuvių kalbą ir išleido keletą religinio turinio knygelių. 1904 rugpjūčio mėn. iš vienuolyno buvo paleistas. Kunigavo Nemakščiuose, Kauno Arkikatedroje Bazilikoje. 1926 m. suteiktas Kauno Arkikatedros Kapitulos garbės kanauninko vardas.

Lit.: Dogelis P. Mano gyvenimo prisiminimai. - K.,1936.-272 p.; LE (K) T.37.-P.136; LE
(B). -T.5.-P.96-97; Lietu
vos albumas.-K..,192^.-P.325-326.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.