<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Povilas Jakubėnas 

Gimė 1871 m. balandžio 11 d. Vaitkūnų k., Biržų apyl., Biržų r.
Mirė 1953 m. gegužės 30 d. Vėzeno (Wesen) m., Šveicarijoje.

 

Tėvai - ūkininkai. Gimtajame kaime baigęs pradžios mokyklą, pagal tėvų norą pradėjo dirbti raštinės mokiniu Biržų pašte. Po kiek laiko šio darbo atsisakė ir įstojo į Jelgavos gimnaziją. Dalyvavo lietuvių Povilas Jakubėnas. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo vyresniųjų klasių mokinių "Kūdikio" draugijos veikloje. Moksleiviai gaudavo, skaitydavo ir platindavo draudž. lietuvišką spaudą. 1887 m. parvykus pas tėvus Kalėdų atostogų, aplankė J. Bielinis. Atvežė ir paliko visą maišą knygų. Tokia buvo pirmoji ir ilgus metus trukusi pažintis su J. Bieliniu, kuris ir toliau
nuolat atveždavo draudž. spaudos. Gautą spaudą platindavo Vaitkūnų ir gretimose apylinkėse, pasiekdavo ir Vabalninką, nusiveždavo į gimnaziją. 1893 m. baigęs gimnaziją, įstojo į Tartu universitetą  studijuoti teologijos. Jo ir Vyt. Juškevičiaus pastangomis buvo suorganizuota universiteto lietuvių studentų draugija. Su bendrakursiu P. Vanagu 1897 m. hektografavo K. Jauniaus knygos "Lietuviškas kn. Jaunio kalbomokslis" rankraštį. 1899 m. baigė studijas teologijos kandidato laipsniu. 1900 m. Vilniaus sinodas paskyrė antruoju kunigu Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Be parapijinio darbo, uoliai įsitraukė į visuomeninę veiklą. Rūpinosi, kad tėvai leistų vaikus į mokslus, nuolat jiems apie tai primindavo. Platino draudž. spaudą. Daugiausiai slėpdavo Martyno Yčo namuose Šimpeliškių k. Draudž. spaudos platinimui Biržų apylinkėse buvo įsteigtos dvi draugijėlės: "Svirplys" su centru Kviriškyje bei Nemunėlio ir Apasčios susivienijimas su centru Savučiuose (Biržų r.). Buvo vienas iš šios draugijos įkūrėjų. Ši draugija 1893 m. leido hektografuotą laikraštėlį "Palemonas". Išėjo trys numeriai. (Išlikę ir saugomi Rusijos nac. bibliotekoje Peterburge). Draugijos turėjo slaptas bibliotekėles. Su P. J. daugiausiai bendradarbiavę draudž. spaudos platintojai - J. ir L. Kaziūnai, kun. A.. Sabaliauskas, kun. J. Paliukas ir kt. 1927-1937 m. Kauno VDU profesorius. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje. Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino II-ojo laipsnio ordinu (1928). 1941 m. pasitraukęs į Vakarus, apsigyveno Vokietijoje, vėliau persikėlė į Šveicariją.

Lit: Jakubenas P. Kokį vaidmenį suvaidino Bielinis Lietuvos atgijime [yra ir autoriaus atsiminimų apie savo veikląj // Knygnešys.-T.1 (2 leid., 1938).- P.52-53; LE(B).-T.9.-P263 - 264; Mūsų sparnai.- 1954.- Nr.5. (K.Kurnatausko, J.Mikelėno ir kt. str.); Sabaliauskas A. Slaptosios draugijos // Mūsų senovė. -1922.- T.1.-Nr.3.-P.-397-398.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.