<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Pranas Straupas
 
Gimė apie 1843 m. Kūlupėnų k., Kūlupėnų a., Kretingos r. Mirė 1882 m. balandžio mėn. 26 d. ten pat

 

 

Tėvai - laisvieji žmonės. Mokėsi namuose, vėliau įstojo į Varnių kunigų seminariją. 1868 m. įšventintas kunigu jau Kaune - į čia buvo atkelta kunigų seminarija. Paskirtas vikaru į Salantus (Kretingos r.). Į parapiją atvyko 1868 m. rugpjūčio mėn. 5 d. Tuomet jau priklausė vysk. M. Valančiaus lietuviškos spaudos leidimo ir platinimo slaptai organizacijai. Iš karto susirūpino blaivybės skleidimu ir palyginus per trumpą laiką gerai suorganizavo draudž. lietuviškos spaudos platinimą. Iš Tilžės į Salantus jam knygnešiai pargabendavo religinės literatūros ir M.Valančiaus parengtų politinių brošiūrų. Toliau jas
paskleisdavo Salantų ir gretimose parapijose. Prasidėjus M.Valančiaus organizacijos bylai, kaip pas įtariamąjį padaryta krata. Bute rado 2 brošiūras: "[Valančius M.]. Isz tamsybes wed tiktay kielis teysybes. [Tilžė, 1868]" ir "Parspieimas apej szwentą wiera" [Tilžė, 1868]. Žandarai areštavo ir 1871 m. sausio mėn. 6 d. atvežė į Vilniaus citadelės 14 pastatą. Buvo laikomas pasibaisėtinomis sąlygomis. Apkaltintas draudž. lietuviškos spaudos platinimu, ryšiais su M. Valančiumi. Kvotė dar nuo 1863-1864 m. sukilimo tebeveikianti caro įsteigta Vilniaus politinių bylų tardymo komisija. Kvotos metu kategoriškai neigė visus kaltinimus, nieko neišdavė. Vysk. M. Valančius mėgino užtarti, buvo nuėjęs pas Kauno gubernatorių M. Obolenskį, bet liko neišklausytas. Rašė užtarimo raštą ir Vilniaus generalgubernatoriui A. Potapovui, bet taip pat be rezultatų. Tardymo komisijai pasiūlius, Vilniaus generalgubernatorius 1871 m. balandžio mėn. 11 d. įsakė jį ištremti į Archangelsko gub. neribotam laikui. Tik 1882 m. balandžio mėn. pradžioje jis laikinai grįžo į Kauną. Kaip išprotėjęs buvo paguldytas į vietos ligoninę, greit išsiųstas pas tėvus į Kūlupėnus ir netrukus ten mirė.
 
Lit.: Merkys V. DLSK.-P.365-366; Merkys V. KL.-P.240, 245; Žemaitytė-Narkevičienė 0.
Vyskupas Motiejus Valančius ir jo kareiviai // XXI amžius.-1997.-Vas.28.-Nr.l7.-E9.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.