<< The Lithuanian Word     << Booksmugglers     << Back    


Knygnešių atminimo puoselėjimas 
Rokiškio rajone

Parengė Rokiškio krašto muziejaus muziejininkas Egidijus Aleliūnas 

 

Kiekvienais metais Rokiškio viešojoje bibliotekoje paminima Knygnešio diena. Skaitomi pranešimai, moksleivių referatai apie Rokiškio krašto knygnešius. Knygnešių atminimas pagerbiamas jų palaidojimo vietose ir vietovėse, kur jie dirbo. Ant kai kurių knygnešių kapų yra pastatyti paminkliniai antkapiai su užrašais. Ant Jono Katelės kapo Panemunėlio bažnyčios šventoriuje yra pastatytas Panemunėlio jaunimo kryžius, ant kurio yra užrašas. "Jis buvo Dievo ir žmonių mylimas, jojo atmintis palaiminta".
Prie knygnešio Juozo Petrulio kapo paminkliniame antkapyje yra užrašas "Juozas Petrulis pagrindinai prisimenamas kaip ilgametis pedagogas ir lietuviškos spaudos draudimo laikų knygnešys".
1998 m. Minčiūnų kaimo kapinaitėse (Rokiškio r., Kamajų sen.) restauruota knygnešio Juozo Balbatos iniciatyva viena iš dviejų jo statytų koplytėlių. Pinigų restauravimui skyrė Floridoje (JAV) gyvenęs, šiuo metu jau miręs žymiojo knygnešio vaikaitis Jurgis Balbata.
1991 m. gegužės 8 d. Rokiškio ir Zarasų rajonų centrinių bibliotekų darbuotojai paminėjo knygnešio J. Katelės 160-ąsias gimimo metines.
1995 m. Panemunėlio pagrindinei mokyklai, vėliau ji tapo pradine, suteiktas J. Katelės vardas. 2002 m. ši mokykla nutraukė veiklą. Apie J. Katelę buvo paskelbtas straipsnis laikraščio "Panevėžio rytas" priede "Aukštaitijos kraštas" (1996 m. balandžio 10 d. Nr. 7) - "Aukštaitijos krašto budintojas Jonas Katelė" irjo vienminčiai.
Knygnešio Konstantino Narkevičiaus vardu pavadinta Kamajų miestelio (Rokiškio r.) gatvė.
Knygnešiui Juozui Petruliui yra skirtas kampelis Rokiškio J. Tumo - Vaižganto vid. m-los muziejuje ir yra rašoma knygutėje "Rokiškio J. Tumo -Vaižganto mokyklai - 75".
1995 m., minint J. O. Širvydo 120-ąsias gimimo metines Jūžintų vidurinėje mokykloje, Rokiškio krašto muziejaus darbuotojai paruošė istorinį apyrašą apie švietėją Juozą Ottą Širvydą, buvo eksponuoti jo asmeniniai daiktai, dokumentai, fotografijos.
Jūžintų miestelio (Rokiškio r.) Taikos gatvei suteiktas J. Otto Širvydo vardas. Taip pat jo vardu pavadinta Jūžintų vidurinė mokykla.
J. O. Širvydo gimtinėje Dauliūnų kaime (Rokiškio r., Jūžintų sen.) moksleiviai pasodino pirmuosius medelius jo atminimui pagerbti rengiamas moksleivių raiškiojo skaitymo konkursas.
Apie Juozo Otto Širvydo gyvenimą ir veiklą buvo skelbta periodinėje spaudoje, šiuose laikraščiuose:
"Gimtasis Rokiškis" 1990 04 03 Nr.39, D. Byčkovskaja "Juos vienijo meilė gimtajam raštui"; O. Mackevičienė "Švietėjas iš Jūžintų", 1995 04 15; Z.Stasiūnienė "Jūžintai prisimena: 1875 m. balandžio 4d. Jūžintų parapijos Dauliūnų kaime gimė švietėjas J. O. Širvydas"; "Prie Nemunėlio" 1995 08 Nr.13; O.Mackevičienė "Knygnešio gyvenimo kelias"; Pakėnienė ''Prisiminimai apie J. O. Širvydą".
Apie knygnešį J. Zauką daugiau medžiagos yra Obelių bibliotekoje.
Nuo 2001 m. Rokiškio krašto muziejus rengia edukacinę programą moksleiviams "Knygų gabenimo gadynė". Jos metu kelių mokyklų moksliviai vaidina knygnešius, daraktorius, caro žandarus. Šią programą paruošė muziejininkė D. Kiukienė.