<< The Lithuanian Word     << Booksmugglers     << Back    


Rokiškio krašto knygnešiai, daraktoriai 

 Parengė Rokiškio krašto muziejaus muziejininkas Egidijus Aleliūnas

 

 

Juozas Balbata

Gimė 1851 07 22 Rokiškio r. Kamajų sen. Minčiūnų kaime, netoli Duokiškio, pasiturinčio ūkininko šeimoje. Jam ir jo broliui buvo palikta po pusę valako žemės. Tačiau Juozas Balbata savo dalies nedirbo, ją atidavė broliui. Jis pats
tapo knygnešiu ir užsiėmė švietėjiška veikla. Nešė draudžiamas lietuviškas knygas slaptosioms lietuvių mokykloms. Vėliau užsiėmė drožyba, drožė kryžius. Jo iniciatyva Minčiūnų kaimo kapinaitėse įrengtos 2 koplytėlės. Vienoje iš šių koplytėlių buvo įrengtas altorėlis, kurį dekoravo pats knygnešys.

Neprikiausomos Lietuvos vyriausybė knygnešiui skyrė 50 litų pensiją, tačiau jis ėmė tik 20 litų per mėnesį. Juozas Balbata mirė 1940 03 02. Palaidotas Minčiūnų kaimo kapinaitėse.

Jonas Katelė

Kunigas. Švietėjas. Lietuviškos spaudos platintojas gimė 1831 01 13 Kupiškio r, Suvainių k. Baigęs Kupiškio rusiškąją mokyklą, būdamas 16 metų pradėjo mokytis Panevėžio Bajorų mokykioje. 1851 m. ją užbaigė ir įstojo mokytis į Varnių kunigų seminariją, 1855 m. lapkričio 17 d. vyskupas Motiejus Valančius savo koplytėlėje
įšventino jį į kunigus. Iš pradžių kunigas J. Katelė dirbo Zarasų apskrityje. 1872 m. lapkričio mėn. buvo paskirtas į Panemunėlį kunigu. Čia jis gyveno iki mirties.
Panemunėlyje J. Katelė pradėjo vietos jaunimą mokyti lietuviškai skaityti ir rašyti. Jo iniciatyva slaptos mokyklėlės atsirado ne tik Panemunėtyje, bet ir tolimesniuose kaimuose: Moskėnuose, Šetekšnose, Tindžiuliuose, Viliuose. Jo buvę mokiniai tapdavo daraktonais ir tęsdavo mokytojo darbą. Greitai visoje parapijoje neliko neraštingų vaikų. 1877 m. jis paskelbė straipsnį apie A. Strazdo kūrybą, kuris vėliau buvo perspausdintas "Aušros" laikraštyje. 1900 m. kartu su J. O. Širvydu įkūrė "Žvaigždės" draugiją. Vėliau ji buvo išvaikyta. Slaptos knygos iš Panemunėlio iškeliaudavo į Kupiškio, Svėdasų, Skapiškio, Kamajų parapijas. Jonas Katelė slaptas knygas
dalindavo žmonėms. Mirė 1908 m. Palaidotas Panemunėlyje.

Dominykas Misiunas

Knygnešys. Daraktorius. Gimė 1849 10 03 Rokiškio r., Kazliškio sen., Martyniškėnų k. Kas, kada ir kur D.MisiDną lietuviško rašto išmokė
nežinoma. 20 metų būdamas vedė. Martyniškėnų slaptojoje mokykloje mokė kaimo vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti. Daraktoriumi buvo iki 1904 m., vėliau buvo mokytoju, Draugavo su J. Katele ir kitais žymiais knygnešiais. Dominykas Misiūnas palaidotas Rokiškio r. Kazliškio sen., Martyniškėnų k. kapinėse.

Konstantinas Narkevičius

Knygnešys. Žinoma, kad mirė 1946 m. Palaidotas Kamajų kapinėse (Rokiškio r.). Biografinių žinių apie šį knygnešį nėra. Žinoma tik tai, kad Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė jam buvo paskyrusi pensiją. Daugiau medžiagos apie jį gali būti Kamajų bibliotekoje.

Jonas Pavarotninkas

Knygnešys. Liaudies šietėjas. Gimė 1871 m. Rokiškio r., Panemunėlio sen. Mirė apie 1932 m. Kamajuose. Palaidotas Kamajų (Rokiškio r.) kapinėse. Daugiau žinių apie šį knygnešį gali būti Kamajų bibliotekoje.

Juozas Petrulis

Knygnešys. Pedagogas. Gimė 1876 03 18 Rokiškio r. Jūžintų sen. Audros kaime. 1989 m. J. Petrulis buvo knygnešys vėliau dirbo "Aušrininko" Martyno Jankaus spaustuvėje. Studijavo Triburgo, Sorbonos ir kituose Vakarų Europos universitetuose. 1917 m. lietuvių konferencijos Vilniuje dalyvis. 1918 m. prisidėjo prie Rokiškio "Saulės" gimnazijos (dabar J.Tumo-Vaižganto vidurinė mokykla) steigimo. Nuo 1918 m. – "Saulės" gimnazijos mokytojas, Rokiškio valstybinės gimnazijos direktrorius 1922-1924 m., po pertraukos iki 1928 m. – tos pačios gimnazijos mokytojas. Po 1928 m. dirbo Aukštadvario, Kaišiadorių, Rokiškio gimnazijos mokytoju. Mirė 1958 11 03. Palaidotas Ragelių (Rokiškio r., Jūžintųsen.) kapinėse.

Juozas Otto Širvydas

Knygnešys. Gimė 1875 04 04. Rokiškio r. Jūžintų sen. Dauliūnų k. Jau būdamas 6-erių jis mokėjo gražiai skaityti ir rašyti, būdamas 12 metų mokėjo rusų ir lenkų kalbas. Iš pradžių jį skaityti ir rašyti mokė kaimo daraktoriai, o vėliau mokslu jis pats daraktorius pranoko. Mokėsi siuvėjo amato, išmoko žydų kalbą. Palaikė ryšius su knygnešiais K.Odra, J.Bieliniu, rinko tautosaką. 1894 m. pradėjo leisti laikraštį "Triūsas mužykėlio" 1896-1897 m. kalintas, 1900 m. su J. Katele įsteigė Panemunėlyje "Žvaigždės" draugiją. 1902 m. emigravo į JAV, kur gyveno iki 1928 m.
Amerikoje redagavo įvairius leidinius. 1905-1907 m. redagavo "Kovos" laikraštį, nuo 1907 rn. – laikraštį "Vienybė lietuvninkų", vėliau dirbo Emigracijos tarnyboje. Nuo 1920 m. "Lietuvininkų" redaktorius ir "Vienybės" spaudos bendrovės direktorius. 1928 m. J. O. Širvydas grįžo į Lietuvą. Lietuvoje buvo šaulys, Neo-Lituanijos studentų korporacijos globėjas (narys), Tautininkų sąjungos narys. Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė jį apdovanojo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ketvirtojo laipsnio ordinu. J. O. Širvydas mirė 1935 m. gruodžio mėn. Palaidotas Jūžintų (Rokiškio r.) kapinėse.

Juozas Zauka

Knygnešys. Gimė 1886 02 23 Radviliškio r., Baisiogaloje. Tarnavo pas kleboną. 1880 m, išvyko į Petrapiiį. 1882 m. jam pavyko išisukti nuo tamybos carinėje kariuomenėje. Tapo aktyviu spaudos platintoju, 1908 m. J. Zauka atvyko į Kurso Subatę. Čia įsteigė chorą ir artistų būrelį. 1910 m. dirbo Obelių kooperatyvo parduotuvės vedėju, per Pirmajį pasaulinį karą pasitraukė į Rusiją. 1915 m. J. Zauka Petrapilyje išrinktas mažaturčių draugijos pirmininku rengė lietuviškus vakarus, organizavo lietuvių grįžimą į Lietuvą. Nuo 1918 m- mokytojavo Subatėje, o nuo 1920 m. – Obelių valsčiuje Norkūnėlių liaudies mokykloje. Nuo 1932 m. iki 1942 m. gyveno Rokiškio r., Obeliuose. Mirė 1943 m., palaidotas Obelių kapinėse.