<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Stasys Nesteckis
 
Gimė 1840 m. Adakavo parapijoje, Skaudvilės a., Tauragės r. Mirė 1919 m. birželio mėn. 12 d.  Viduklės mstl., Raseinių r.

 

 
Kilęs iš smulkiųjų bajorų. Anksti liko našlaitis - mirė abu tėvai. Apie 20 metų tarnaudamas pas ūkininkus nustojo sveikatos. Į savo globą priėmė Raseinių domininkonai. Čia pabuvęs septynerius metus sustiprėjo, ir vienuolyno vyresnysis pasiūlė jam, kaip silpnos sveikatos žmogui, tapti škaplierininku. Vertėsi šia prekyba iki mirties. Kartu su rožančiais, škaplieriais, šventųjų paveikslėliais visuomet turėdavo maldaknygių ir kt. draudž. lietuviškos spaudos. Nuėjęs į Tilžę nusipirkdavo, o per sieną pergabendavo kiti knygnešiai: Juozas Pakutinskas, vėliau Martynas Survila ir kt. Įsigijo užsienio pasą, kad galėtų legaliai patekti į Prūsiją. Parsigabentą spaudą pats plačiai skleidė beveik po visą Žemaitiją. Labai daug maldaknygių veždavo į Šiluvos atlaidus. Glaudžiai bendradarbiavo su knygnešiais Jurgiu Bieliniu, Kaziu Ūdra, vabalninkėnu Stasiu Pačekoniu, panevėžiečiu M. Slyvauskiu, šiluviškiu Pr. Papreckiu ir kt. Keliaujantieji į Prūsiją arba grįžtantieji kai kurie Panevėžio ir Ukmergės apskričių knygnešiai pas jį visuomet rasdavo prieglobstį. Buvo J.Sakalausko vadovu 1886 pirmą kartą jam
einant į Prūsiją parsinešti knygų. Globojo} nelaimę patekusius knygnešius. Su draudž. spauda įkliuvo keturis kartus. 1871 m. liepos mėn. 18 d. žandarai per mugę Eržvilke iš jo atėmė 17 knygų. 1883 m. per mugę Girdiškėje (Šilalės r.) žandarų puskarininkiai padarė kratą ir rado 74 knygas. Nubaustas 10 rb.pabauda. Prekiaujant Šiluvos mugėje 1893 m. policininkai vėl atėmė 2 lietuviškas knygas. Vilniaus generalgubernatorius nubaudė 7 d. arešto policijos areštinėje. Ne kartą iš policijos išsisuko duodamas kyšius. Eidamas pas Raseinių apskrities policijos viršininką arba Viduklės uriadniką, visada nešdavo
dovanų. Paskutinį kartą kratytas ir baustas jau po spaudos draudimo panaikinimo: 1905 m. sausio mėn. 24 d. policija per kratą jo namuose Viduklėje paėmė 72 liet. knygas ir brošiūras, tarp jų: "Naujas lamentorius su abrozeleis" [Tilžė, 1904].
Lit.: Sakalauskas J. Nenuilstamas knygnešys Stasys Neteckis // Knygnesys.-Tl.-2 leid.-P.70-
72. [S.Neteckio ir jo žmonos atsiminimai]; LE(B).-T.20-P.246; LSVA.-F.391.-Ap.8.-B.54.-
L.17 (trumpas veiklos aprasymas); Merkys V. DLSK.-P.281; Merkys V. KL.-P.204, 256.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.