<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Silvestras Gimžauskas

Gimė 1845 m. spalio 13 (1) d. Kirdeikių k., Saldutiškio a., Utenos r. Mirė 1897 m. rugsėjo 27 d. Varšuvoje. Ten ir palaidotas. Kapas nežinomas

 

Kilęs iš valstiečių. Mokėsi Švenčionių ir Daugpilio gimnazijose. 1876 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją. 1877-1878 metais studijas tęsė Peterburgo dvasinėje akademijoje, bet dėl ligos iš jos išstojo. Akademijoje susidraugavo su Lietuvos atgimimo žadintojais, bendraminčiais P.Kriaučiūnu ir Silvestras Gimžauskas. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo K.Jauniumi. Jau mokydamasis seminarijoje gaudavo ir skaitydavo draudž. lietuvišką spaudą. Vėliau bendradarbiavo "Aušroje" ir kt. leidiniuose. 1890 m. parengė pirmą patriotinį lietuvišką atsišaukimą, išspausdintą JAV, kuriame ragino brolius lietuvninkus neleisti vaikų į nelietuviškas mokyklas, mylėti ir ginti lietuvių kalbą. Leido eilėraščių bei publicistikos knygeles. Visas savo pajamas aukodavo lietuviškoms knygoms leisti. Vikaras Želudoke (Lydos a.), Žiežmariuose, Vidiškėse. Nuo 1883 m. klebonas Kietaviškėse, 1884-1893 - Valkininkuose. Dirbdamas Vilnijos parapijose buvo aktyvus švietėjas, draudž. spaudos platintojas, lietuvybės puoselėtojas, priešinęsis polonizacijai. Ypač aktyviai organizavo spaudos platinimą Valkininkuose: globojo apie 50 knygnešių ir spaudos platintojų, kūrė slaptąsias daraktorių mokyklas, jas visokeriopai rėmė, kontroliavo jų darbą. Valkininkai tapo didžiausiu draudž. spaudos platinimo centru visoje Vilniaus gubernijoje. 1891 m. pas jį gyvenęs brolis Vladas, supykęs, kad negauna pinigų išgėrimams, įskundė policijai. Per tardymus žandarai išaiškino nemažai Valkininkų apylinkės knygnešių. Buvo nubaustas. 1893 m. pradžioje perkeltas eiliniu vikaru į Giedraičius, o metų pabaigoje - į Bagaslaviškį, jau kaip altarista, nes nesutarė su klebonu lenkomanu J.Pikturna. 1897 m. vasarą išvyko gydyti akmenligę į Varšuvą, kur tų pačių metų rudenį ir mirė.

Atmint. vietos ir paminklai: gimt. namas, dabar perkeltas į Rumšiškių muziejų; koplytstulpis - Kirdeikiuose (1988, skulpt. S.Karanauskas); kryžius-stogastulpis - Bagaslaviškio bažnyčios
šventoriuje; kenotafas (su mediniu kryžiumi) - Valkininkų bažnyčios šventoriuje (1997.IX.28); stogastulpis prie Kietaviškių mokyklos (Trakų r.).

Lit.: LE (B).-T.7.- P.251-252; TumasJ. Silvestras Gimžauskas // Lietuvių literatūros paskaitos:Draudžiamasis laikas: Aušrininkų grupė.-K.,1924.-[D.]2.-P.243-276; Merkys V. DLSK.-P.133; Merkys V. KL. P.215, 216, 219; Subačius P. Švietėjo knygnešio atminimui // Katalikų pasaulis. 1989.-Nr.l7/18.-P.39-48: iliustr.; Subačius P. Tautinio išsivadavimo kultūros žmogus //
Gimžauskas S. Lietuvos bičiuolis.-V., Aidai,1996.-P.ll-46 (įvadas).

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.