<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Stanislovas Didžiulis

Gimė 1850 m. lapkričio 26 d. (14) Griežionėlių k., Viešintų a.,
Anykščių r. Mirė 1927 m. gegužės 19 d.  ten pat.
Palaidotas Padvarninkų k.
kapinaitėse, Viešintų a., Anykščių r.

 

Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių muziejus >>> 

Gimė bajorų šeimoje. Iš tėvų paveldėjo nemažą ūkį. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, bet 1863 iš IV kl. išstojo. Vėliau privačiai lavinosi pas Andrioniškio Stanislovas Didžiulis. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo (Anykščių r.) kunigą A.Viskantą, kuris įdiegė pagarbą knygai, paragino kaupti asmeninę biblioteką. Jos komplektavimą pradėjo 1870. Sis darbas tiesiogiai siejosi su draudž. spaudos platinimu. Susipažino ir bendravo su įžymiais to meto Lietuvos žmonėmis - vysk. M.Valančiumi, A.Baranausku, J.Jablonskiu ir kt., su Mažosios Lietuvos spaustuvininkais ir leidėjais. Pasirodžiusią "Aušrą" labai vertino, užsisakydavo bent po 20 egz. ir išdalindavo pažįstamiems. Bendradarbiavo "Aušroje", o vėliau ir kituose lietuviškuose leidiniuose. Tapo įžymiu spaudos platinimo organizatoriumi ir platintoju. Padėjo platinti spaudą Garšvių knygnešių draugijai. Atveždavo J.Bielinis, vėliau K.Ūdra ir kt. Atgabentą spaudą slėpdavo gyvenamajame name jrengtoje slėptuvėje. Ji buvo taip sumaniai įrengta, kad policija per kratas jos nebuvo užtikusi. Cia saugojo ir savo unikaliąją lituanistinių spaudinių biblioteką. Gauta spauda tuoj pat buvo suskirstoma, paruošiami nešuliai vietiniams knygnešiams. Aktyviausi pagalbininkai - knygnešiai J. Šiaučiūnas, J.Mickūnaitis.
Spaudą imdavo Jurgis ir Juozas Baranauskai, J.Maldžius, J.Justinavičius ir kt. Griežionėlės tapo svarbiu Garšvių draugijos atramos punktu. Iš čia draudž. spauda patekdavo į Kupiškį, Kamajus, Jūžintus, Užpalius, Ukmergę, Anykščius ir toliau. Pasiųsdavo taip pat į Maskvą bei Peterburgą. 1892-1896 dalyvavo varpininkų suvažiavimuose ir pasitarimuose. 1895-96 organizavo kolektyvinį 9 valsčių prašymą carui, kad lietuviams būtų leista spauda. Už dalyvavimą 1905 revoliucijoje ir vėlesniuose įvykiuose kartu su sūnumi Algirdu 1907 ištremtas į Sibirą. Į Lietuvą žmona parsivežė paraližuotą 1924.

Atmint. vietos ir paminklai: gyv. namas ir knygų slėptuvė Griežionėlėse; kapas ir antkapinis
paminklas Padvaminkų kapinaitėse.

Lit.-.Didžiulienė-Žmona.Ką aš beatmenu // Raštai.- T. I.- 1996.-P.399-475; LE(B). -T4.-P.528-
529; MAB- Rankraščių fondas.-F.94 (Didžiulių šeimos rankraščiai);
Merkys V. DLSK.-P.104-
W5; Merlys V. KL.-P.212,258; Telksnytė M., Račkaitis V. Žėruojančios knygnešių pėdos // Knygnešys.-1990.-Nr.3.- P.2-4; Lietuvninkaitė N. Griežionėlių bibliofilas // Kauno diena.-1996.-Geg. 7.-P.22.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.