<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 
 
Knygnešys Vincas Kudirka
Gimė 1858 m. gruodžio mėn. 31 d. Paežerių k., Pilviškių a., Vilkaviškio r. Mirė 1899 m. lapkričio mėn. 16 d. Kudirkos Naumiestyje, Šakių r.

 

Tėvai buvo pasiturintys ūkininkai. 1871 m. baigęs Paežerių pradžios mokyklą, įstojo į Marijampolės gimnaziją. Baigęs 6 klases, tėvo verčiamas, pradėjo mokytis Seinų kunigų seminarijoje. Pasimokęs 2 Vincas Kudirka. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo metus buvo pašalintas dėl pašaukimo stokos. 1879 rudenį vėl įstojo į Marijampolės gimnazijos 7-ąją klasę. Čia pradėjo pirmuosius literatūros ir žurnalistikos bandymus - leido satyros ir humoro laikraštėlį "Klamswo" (Melas), lenkų kalba. 1881 m. baigęs gimnaziją įstojo į Varšuvos universiteto  istorijos - filologijos fakultetą, po metų perėjo į medicinos fakultetą. Nors jį supo stipri lenkiška kultūrinė įtaka, bet nuo Lietuvos reikalų nebuvo atitrūkęs. 1883 m. pasirodžiusi "Aušra" padarė jam lemiamą įtaką, paskatino įsijungti į Lietuvos tautinio atgimimo sąjūdį. 1885 m. į "Aušrą" parašė pirmąjį straipsnelį "Dėl ko žydai nevalgo kiaulienos". Kartu su kitais 1888 m. Varšuvoje įsteigė lietuvių studentų draugiją "Lietuva", kuri nuo 1889 m. pradėjo leisti "Varpą", o po metų ir "Ūkininką". Buvo nuolatinis šių .laikraščių bendradarbis, o paskui ir redaktorius. 1889 m. baigė medicinos mokslus. Nelengvos materialinės sąlygos studentaujant Varšuvoje turėjo įtakos jo susirgimui džiova. Manoma, kad palinkimą džiovai bus paveldėjęs iš savo tėvų. 1890 m. pradžioje atvyksta dirbti į Šakius. Vasaromis lankydavosi Plokščiuose, kur tuo metu gyveno P.Kriaučiūnas. 1894 m. išvyko gydytis į Jaltą, bet dėl lėšų stokos jau kitais metais grįžo į Lietuvą. 1895 m. liepos mėn. 13 d. žandarai kratė jo butą Šakiuose, rado draudž. spaudos, laiškų, užrašų knygelių. Buvo areštuotas ir nuvežtas į Kalvarijos kalėjimą, bet netrukus, kaip ligonis, paleistas. Įsikūrė Naumiestyje (dabar Kudirkos Naumiestis), atsidėdamas tik literatūriniam darbui ir draudž. periodinės spaudos redagavimui. Dėl caro 1896 m. gegužės mėn. 14 d. manifesto nuo bausmės atleistas. 1896 m. gavo leidimą išvykti į Krymą gydytis. Ir toliau iki pat mirties buvo slaptai
sekamas.
Atmint. vietos ir paminklai: muziejus - gimtinėje, paminklai - Kudirkos Naumiestyje,
Kaune; kapas ir antkapinis paminklas Kudirkos Naumiesčio kapinėse.
Lit.: Kudirka V. Raštai.-V.,1989-1990.-T.l-2; LB.-T.2.-D.1.-P.628-630; LE(B).- T.13.-P.278-285; Varpas.-1924, lapkr.(Vinco Kudirkos jubiliejinis numeris); Merkelis A. Didysis varpininkas Vincas Kudirka.-Chicago, IU.,1989; Merkys V. DLSK.-P211-214; Mikelinskaitė P. Vincas Kudirka [Bibliogr. sąrašas] // Bibliotekų  darbas.-1989.- Nr.3.- P.22-23; Nr.4.-P.20-23. [Knygos, straipsniai, atsiminimai apie VK.-189 pavad.].

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.