<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Vincas Norvaišas
 
Gimė 1830 m. balandžio mėn. 8 (03. 27) d. Panevėžio apskrityje (buv.). Mirė 1883 m. balandžio mėn. 13(1) d. Ventspilio m. (Latvija). Palaidojimo vieta nežinoma

 

 
Gimė smulkiųjų Žemaitijos bajorų šeimoje. 1853 m. baigė Varnių kunigų seminariją. Nuo 1858 m. gyveno Žygaičiuose (mstl. Tauragės r.), ėjo klebono pareigas. Netrukus susipažino su Tilžės klebonu dekanu J. Zabermanu. Pritarė 1863 m. sukilėliams. Padėjo pabėgti j Prūsiją kun. Tomui Zymantui iš Biržų, persekiojamam už dalyvavimą sukilime. Apie 1865 m. Sartininkuose susitiko su kun. Antanu Brundza. 1867 m. įsitraukė į M.Valančiaus kuriamos slaptos organizacijos veiklą, kurios tikslas - spausdinti ir platinti draudž. lietuvišką spaudą Žemaičių vyskupijoje. Buvo M. Valančiaus tarpininkas - perduodavo pinigus J. Zabermanui knygoms spausdinti. Iššifruodavo ir taisydavo M.Valančiaus rankraščius, juos pataisęs vėl perduodavo A. Brundzai (per savo šeimininkę Veroniką Nausėdavičiūtę arba per vežėją Simoną Peteraitį). Priimdavo laikinai saugoti iš Tilžės atgabentą draudž. spaudą ir perduodavo ją kitiems knygnešiams, siųsdavo į Kauną M. Valančiui. Turėjo patikimų pagalbininkų - knygnešių. Vienas žymiausių buvo Stasys Račiukas (Račiūga) iš Jočiūnų k., Panevėžio r. Iki 1870 m.  Žygaičiuose vikaru dirbo Pranas Grigaliūnavičius, kuris taip pat padėdavo palaikyti ryšius su Prūsijoje gyvenusiu A.Brundza, kartu per sieną vykdavo pas jį į Ropkojus. 1870 m. M.Valančiaus organizacija buvo susekta ir pradėta likviduoti. 1870 m. gruodžio mėn. areštuotas ir įkalintas Vilniaus citadelės
pastate ?.14. M.Valančius rašė į Vilnių generalgubernatoriui, prašydamas jį paleisti ir teigė esąs įsitikinęs jo nekaltumu. Sunkių tardymų neatlaikė, ir tardytojai sugebėjo iškvosti jiems rūpimą informaciją. Vilniaus generalgubernatorius 1871 m. balandžio mėn. 11 d. įsakė ištremti į Tomsko guberniją neribotam laikui. Birželio mėn. 29 d. jau buvo Tomske. Apie 1882 m. grįžo iš tremties ir apsigyveno Ventspilyje (Latvija). Neilgai pagyvenęs, čia ir mirė.

 

Lit.: LE(B).-T.20.-PA27; Merkys V. DLSK.-P.285; Merkys V. KL.-P.237-240, 245; Žemaityte-
Narkeviciene 0.
Vyskupas Motiejus Valančius ir jo kareiviai // XXI amžius.-1997.-Vas.28.- P.9.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.