<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Vincas Šlekys
 
Gimė 1870 m. spalio mėn. 19 d. Mokolų k., Šunskų a., Marįjampolės r. Mirė 1946 m. lapkričio mėn. 6 d. Naujosios Lialios gyvenv., Jekaterinburgo sr., Rusija (kapas nežinomas)
 

 

 
Gimė pasiturinčio ūkininko šeimoje. Lietuviškai skaityti ir rašyti išmokė tėvas. 1879-1882 metais Marijampolėje lankė rusų pradžios mokyklą. Toliau tęsė mokslą Marijampolės gimnazijoje. Jo mokytojai Vincas Šlekys. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo buvo tikri lietuviškumo skleidėjai: P. Kriaučiūnas, P. Arminas ir kt. Vyresnėse klasėse įsitraukė į slapto lietuvių moksleivių ratelio veiklą. Pradėjo platinti draudž. lietuvišką spaudą. Tėvų pasiūlymo stoti į Seinų kunigų seminariją atsisakė. Gimnaziją baigė 1890 m. Pradėjo bendradarbiauti "Vienybėje lietuvininkų", "Varpe", "Ūkininke" ir kt. laikraščiuose. Mokė kaimynų vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti. Vis labiau įsitraukė į draudž. spaudos platinimą. Tapo pagrindiniu slaptos "Sietyno" draugijos lietuviškai spaudai platinti steigėju ir organizatoriumi, parengėjos įstatus. Šiuo reikalu atspausdino straipsnelį "Vienybėje lietuvininkų", kviesdamas prisidėti prie Marijampolės kooperacinės lietuvių krautuvės steigimo. Po šia priedanga ir buvo sukurta "Sietyno" draugija. 1894 m. kovo mėn. 26 d. įvykęs steigiamasis susirinkimas patvirtino įstatus ir išrinko jį draugijos valdybos pirmininku. Draudžiamos spaudos platinimas Užnemunėje labai suintensyvėjo. Ragino savo bendražygius kuo plačiau skleisti spaudą. Žandarų buvo įtariamas ir jautė, kad yra stropiai sekamas. Kaip tik tuo metu gavo kvietimą iš JAV redaguoti "Garsą Amerikos lietuvių". 1896 m. lapkričio mėn. 17 d. slapta išvažiavo į JAV Žandarai ne vieną kartą kratė jo tėvų namus, ieškojo jo paties. Atvykęs į JAV iš karto pradėjo redaguoti "Garsą Amerikos lietuvių". Nuo 1899 leido ir redagavo "Viltį", 1902-1918 metais "Darbininkų viltį". Savo spaustuvėje spausdino knygas. Rašė straipsnius. Į Lietuvą grįžo po trisdešimties metų -1926 m. Bendradarbiavo spaudoje, leido žurnalą. 1946 m. lapkričio mėn. 16 d. areštavo ir ištrėmė į Sibirą. Ten ir mirė.
Atmint. vietos ir paminklai: gimtinėje - kenotafas ir stogastulpis.

Lit.: Šlekys V. Per šias Jonines "Sietyno" 40 m. sukaktuvės. Ką aš atsimenu apie "Sietyną"
// Trimitas.-1934.-Birž. 28.-Nr.24.-P.515-516; Šlekys V. Kaip mes platinom draudžiamą
spaudą: [Iš pasikalbėjimo su "Sietyno" steigėju V. ŠIekiu). // Lietuvos žinios.-1939.-Bal.3;
LE(B).-T.30.-PA6-47; Merkys V. DLSK.-P.383; Merkys V. KL.-P.267, 268; Vylius J. Vincas
Šlekys: Gyvenimo ir veiklos apžvalga. ' Marijampolė, 1995, 64 p.: iliustr.
 
Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.