<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Vincas Juška 

Gimė 1860 m. lapkričio mėn. 28 (16) d. Rubikų k., Šerkšnėnų apyl.,
Mažeikių r. Mirė 1939 m. sausio mėn. 17 d. Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r.

 

Gimė valstiečių šeimoje. Mokėsi Sedos liaudies mokykloje. Tėvui mirus, kai motina ūkį užrašė jo broliui Stanislovui, išsikėlė gyventi į Žemaičių Kalvariją. Čia sukūrė šeimą, augino vaikus. Manoma, kad  Vincas Juška. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvodraudž. lietuvišką spaudą pradėjo platinti apie 1880 m. Nuo 1884 m. spaudą gabeno tiesiog iš Tilžės, gaudavo ją iš kun. J. Zabermano, iš J. Angrabaičio ir kt. Buvo aukšto ūgio (aukštesnis kaip 2 m.), stiprus, ištvermingas. Dažniausiai spaudos parsigabenti eidavo vienas. Parsinešęs pats išplatindavo. Žandarai jį apibūdino: "..žmogus labai pavojingas ir visiškai politiškai nepatikimas, todėl ir nepageidautina, kad jis šioje vietoje gyventų ". Ne kartą sargybinių buvo apšaudytas, persekiojamas. Keletą kartų buvo įkliuvęs. Sulaikytas Gargžduose ir varomas į Alsėdžius, sugebėjo pabėgti. 1892 m. Vilniaus gengub. už liet. spaudos platinimą nubaudė jį 14 d. arešto policijos areštinėje. 1894 m. gruodžio 30 d. pristavo sulaikytas Sedos turguje norėjo pabėgti, išmetė knygas, bet policija jas paėmė kaip įkalčius. Tarp religinio turinio knygų rado ir 5 egz. kalendorių su antivyriausybinio turinio straipsniais. 1895 m. kovo 1 d. paskirtas kardomasis areštas. Caro paliepimu nubaustas 2 m. kalėjimo ir 3 m. ištrėmimo į Vologdos gub. Dėl caro 1896 m. manifesto tų metų vasarą paleistas iš kalėjimo. Iki 1903 m. kovo 12 d. privalėjo gyventi Rygoje. Buvo neviešai policijos prižiūrimas. Slapta ateidavo į Žemaičių Kalvariją ir, gavęs knygų iš giminaičių knygnešių P. ir B. Rėpšaičių, parsigabendavo į Rygą ir čia platindavo tarp vietos lietuvių. Policija pradėjo jį sekti, norėjo suimti. 1900 m. buvo kvočiamas dėl nelegalios literatūros platinimo. Vengdamas arešto ir persekiojimų, slapta išvyko į JAV. Dirbo anglies kasyklose. 1924 m. grįžo į Lietuvą. Apsigyveno vėl Žemaičių Kalvarijoje. Nuo 1929 m. lapkričio 1 d. jam paskirta 40 Lt knygnešio pensija.

Atmint. vietos ir paminklai: Kapas su antkapiniu paminklu Žemaičių Kalvarijos kapinėse.  Stogastulpis prie Žemaičių Kalvarijos vid. m-los (1985 m., skulpt. V. Ulevičius).
 
Lit.: LE(B) -T.10.-P.182; Merkys V. DLSK.- P.174; Juškaitė-Šamatauskienė G. Žemaičių
Kalvarijos milžinas ir keistuolis [dukters prisiminimai] // Kalvotoji Žemaitija.-1996.- Kovo 16. -P.5; Janulionienė K. Užmaršties dulkes nužėrus [anūkės prisiminimai] // Voruta, kovo 18-24, p.5; Kudaba Č. Žemaičių knygnešys Vincentas Juška // B-kų darbas.-1981.-Nr.4,- P.32-33.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.