IŠ 


IŠ JONIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS RINKINIŲ: Joniškio krašto knygnešiai (1864-1904 m.), „Atgaja“

Tekstą parengė Daliutė PETRULIENĖ, 
Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus vyr. rinkinių saugotoja

 

 

Iš kairės į dešinę: pirmasis asmuo nežinomas,
antrasis – M. Slančiauskas, A. Baravykas, A. Slančiauskaitė,
Slančiauskaitė, K. Slančiauskaitė

 M. Slančiauskas su dukromis

 
1864-1904 m., lietuviškos spaudos draudimo metais, Joniškio apylinkėse spausdintą žodį gynė ir puoselėjo 1889 m. įkurta šviėtėjiška draugija „Atgaja“. Jos nariais buvo gimnazistas L. Vaineikis, siuvėjas M. Slančiauskas iš Trumpaičių kaimo, vargonininkas A. Baranauskas iš Šiupylių, Juozapas ir Jonas Lideikiai iš Ražų, Juozas Stonevičius iš Bučiūnų, Pilypas Grigutis iš Trumpaičių, Steponas Strazdas iš Trumpaitėlių, Aleksas Ratkus, Jonas Trumpulis iš Sargūnų ir Pranas Narvydas. Draugijos branduolį sudarė Joniškio ir Gruzdžių apylinkių gyventojai.
Vienas veikliausių narių buvo M. Slančiauskas. Suprasdamas, kad švietimo bei tautosakos rinkimo baruose vienas mažai ką nuveiks, jis kartu su J. Trumpuliu ir L. Vaineikiu įsteigė „Atgajos“ draugiją. Jos įstatus parašė pats M. Slančiauskas, o L. Vaineikis juos pakoregavo. Svarbiausias draugijos uždavinys - kova su tautine priespauda, tautinės savimonės gaivinimas, švietėjiška veikla, gyventojų aprūpinimas leidiniais.
Kiekvienas draugijos narys buvo įpareigotas kas savaitę užrašyti bent po vieną puslapį surinktos tautosakos, įvairių žmonių pasakojimų ar savo kūrybos. Surinkta tautosaka buvo siunčiama dr. Jonui Basanavičiui. Jo sudaryto tautosakos rinkinio „Lietuviškos pasakos įvairios“ antroje dalyje yra išspausdintos atgajiečių užrašytos pasakos.
M. Slančiauskas buvo siuvėjas, tai bendravo su daugeliu žmonių, taip pat ir su iškiliais to meto kultūros ir visuomenės veikėjais K. Griniumi, J. Miliausku-Miglovara, R. Šliūpu, kun. J. Tumu-Vaižgantu.
M. Slančiauskas užrašė apie 800 dainų, 200 mįslių, 1000 patarlių bei priežodžių. Plunksna ir spalvotais pieštukais jis nubraižė Trumpaičių ir Reibinių kaimų planus - schemas su valstiečių rėžiais ir jų savininkų pavardėmis. Įdomus ir kitas palikimas - XIX a. antros pusės vyriškų ir moteriškų drabužių piešiniai, kur nurodomos medžiagos iš kurių buvo siuvami rūbai ir paaiškinama, kaip jie susegami.
Skaistgirio ir Rudiškių apylinkėse tuo metu nebuvo jokios mokyklos. M. Slančiauskas čia tada buvo vienintelis mokytojas. 1907 m. jis tapo Lietuvos Mokslo draugijos nariu.
Aktyviai dirbo tautos labui ir kiti atgajiečiai.
A. Baranauskas 1885 m. pradėjo leisti hektografuotą laikraštėlį „Dainų nešėjas“. Jis už spaudos platinimą buvo ištremtas į Liepoją, vėliau į Smolenską.
L. Vaineikis studijavo Maskvos universitete. Jis rašė straipsnius „Varpui“, „Ūkininkui“. Jo pastangomis Palangoje 1899 m. buvo surengtas pirmasis lietuviškas spektaklis „Amerika pirtyje“.
J. Trumpulis užrašė apie 650 tautosakos kūrinų. 1882 m. jis surinko Joniškio ir Gruzdžių, Žagarės apylinkių patarles ir priežodžius.
J. Lideikis užrašė 70 liaudies medicinos pavyzdžių, 19 pasakų bei sakmių.
J. Stonevičius į lietuvių folkloristiką įėjo kaip pasakų rinkėjas. Išliko 460 psl. dydžio jo surinktos tautosakos rinkinys.
Apie „Atgajos“ draugiją žandarai sužinojo atsitiktinai: atliekant kratą Kuršėnuose pas žymų knygnešį S. Rupšį buvo rastas V. Vaineikytės laiškas iš Svirplių kaimo. Iškrėtus Vaineikių sodybą, buvo rasti M. Slančiausko, J. Trumpulio, A. Baranausko rankraščiai ir „Atgajos“ draugijos įstatai. Nusidriekė kratų virtinė. 1895 m. „Atgajos“ draugija savo veiklą nutraukė.
Nelegalią spaudą Joniškyje platinę prekiautojai buvo vadinami „pauperiais“. Jie dažniausiai platindavo religinę literatūrą. Joniškyje gyveno pauperė Magdalena Paulikaitienė. Ji platino knygas Švobiškyje. Iš M. Paulikaitienės buvo atimtos 27 lietuviškos knygos. 1897 m. policija, padariusi kratą pas Joniškyje gyvenusį knygrišį Klemensą Stankaitį, rado ir iš K. Stankaičio atėmė 42 pavadinimų 101 lietuvišką knygą. K. Stankaitis dvejiems metams buvo ištremtas į Rygą.
1898 m. buvo padaryta krata pas knygininką Stanislovą Ripskį. Čia rasta 12 netaisytų ir 25 aptaisytos knygos. S. Ripskis buvo nubaustas penkioms dienoms kalėjimo prie Šiaulių policijjos. 1899 m. iš Joniškio pauperės Viktorijos Dambrauskaitės policija atėmė 17 lietuviškų knygų. Caro vietininkas ją nubaudė 5 rub. bauda.
Joniškio valsčiaus gyventojai mėgino ir kitais būdais pasipriešinti lietuviškos spaudos draudimui. 1902 m. jie pasiuntė Rusijos teisingumo ministrui prašymą leisti spausdinti, skaityti ir platinti lietuvišką spaudą lotynišku raidynu.
Sudėtinga šiandien pasakyti, kaip prie draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo prisidėjo Joniškio kunigai, nes jie dirbdavo šito neviešindami, o caro žandarams įkliuvę knygnešiai mokėdavo gintis ir spaudos užsakovų - kunigų - neišduodavo.
Ilgus metus Joniškyje klebonavo kunigas Liudvikas Šiaučiūnas. Jis rėmė knygnešius, rūpinosi, kad parapijiečiams netrūktų religinės literatūros. L. Šiaučiūnas buvo įsteigęs slaptą mokyklą Ziniūnų kaime. Jis surengė lietuvišką vakarą-vaidinimą, kuriame dalyvavo apie 500 žiūrovų.
1894-1895 m. Joniškio vikaras buvo kun. Antanas Vytartas. Jis rengėspaudai lietuviškus raštus, išvertė, perdirbo, pagal užsienio leidinius 15 lietuviškų religinių knygų. A. Vytartas susirašinėjo su Juozu Tumu-Vaižgantu. Anot J. Tumo-Vaižganto, kun. A. Vytartas „švaistėsi lietuviškąja knygų kontrabanda kaip kirtėjas dalgiu“.


Kairėje: knygelė „Kun. Fr. Hudor, Kunigo gramulos raštinyčioje, Chicago, 1906“ iš M. Slančiausko asmeninės bibliotekos. JIKM GEK 9772, S 875; Viršuje: M. Slančiauskas su bendražygiais. Iš kairės į dešinę: Balta Reibinis, M. Slančiauskas, Juozas Beleckas. JIKM GEK Nr. 9691, F 375

M. Slančiiausko kapas Rudiškiuose.
JIKM GEK 4532, F 1114
Knygelė „Šveicarija ir jos kalnai, Vilnius, 1905“ iš M. Slančiiausko asmeninės bibliotekos.
JIKM GEK 8362

 

Iliustracijos iš Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus fondų