<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Martynas Jankus: 
Pirmasis pasaulinis karas, 
tremtis ir pogrindinė veikla

Tekstą parengė Martyno Jankaus muziejaus direktorė Giedrė Skipitienė

 

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Martynas Jankus su šeima iš Klaipėdos persikraustė gyventi į Bitėnus. Du jo sūnūs buvo mobilizuoti į karą. Kadangi M. Jankus rusams buvo žinomas kaip lietuviškų kontrabandinių knygų leidėjas, 1915 m. jie įsiveržę į Bitėnų kaimą, suėmė Jankų bei kitus jo šeimos narius ir išgabeno  į Samaros guberniją (anapus Volgos upės).
1917 m. pavasarį ten apsilankė iki 1917 m. demokratinėje spaudoje bendradarbiavęs, vėliau komunistu tapęs Zigmas Valaitis. Jis išvežė M. Jankų ir jo šeimą į Saratovo miestą. Saratove susirinkę Mažosios Lietuvos lietuviai nutarė siųsti delegaciją į Petrapilį, kad iš Rusijos valdžios išsireikalautų leidimą grįžti į tėvynę. Martynas Jankus balsų dauguma buvo išrinktas delegacijos pirmininku.
Petrapilyje M. Jankui daug padėjo Mažosios Lietuvos tremtinių globotoja Felicija Bortkevičiutė ir Švedijos konsulas. Jie buvo sudarę planą, pagal kurį vokiečiai būtų turėję paleisti iš nelaisvės Didžiosios Lietuvos lietuvius, o rusai – ištremtus Mažosios Lietuvos lietuvius. Vokiečiai su planu nesutiko, tvirtindami, kad dauguma lietuvių Vokietijoje pasiliko kaip darbininkai.
Išėjus iš kalėjimo ir grįžus į Bitėnus, M. Jankui pragyventi buvo nepaprastai sunku: nebuvo duonos, nes vokiečiai jam neišdavė maisto kortelių, tad jis tenkinosi gerų žmonių pagalba. Negana to, du namai ir visas jo turtas buvo sunaikinti. Atlyginimo, kaip gaudavo kiti gyventojai, M. Jankui nedavė. Vienas jo sūnus buvo prancūzų nelaisvėje, antras žuvo fronte nuo granatos, trečias sūnus ir tėvas mirė Rusijoje. Padėtis pagerėjo, kai grįžo 3 M. Jankaus dukros. Tada jis iš Tilžėje gyvenančio Sakučio pasiskolino pinigų, nusipirko karvę ir taip galėjo savo šeimą nors šiek tiek išmaitinti.
Vokietijai pralaimėjus karą, nepaisydamas asmeniškų nepriteklių ir rūpesčių, M.Jankus pradėjo galvoti apie Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos sudarymą. Tuo reikalu jis tarėsi su Simonaičiu, Gailiumi ir kitais iškiliais to meto visuomenės veikėjais. 1918 m. lapkričio mėn. 30 d. Tilžėje susirinko apie 30 žmonių, kurie svarstė, kaip sujungti Mažąją Lietuvą su Didžiąja, ir įsteigė Mažosios Lietuvos Tautinę Tarybą.
Nors Klaipėdos kraštas ir buvo nuo Vokietijos atskirtas, tačiau dauguma vokiečių labai norėjo, kad jis taptų laisvu miestu – „freištatu“, panašiai kaip Dancigas. Keli lietuviai su Aukštuolaičiu priešakyje planavo Klaipėdos kraštą atiduoti lenkams. Bet dauguma su tuo nesutiko ir įsteigė Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetą, jo pirmininku išrinko Martyną Jankų. Tuo metu prasidėjo „kruvinas“ darbas – reikėjo paruošti kraštą sukilimui. Įvairiuose parapijose M. Jankus su Lėbartu suorganizavo 83 komitetui patikimus atstovus. 1923 m. buvo pradėtas sukilimas, o sausio 15 d. Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos. Po to Jankus dalyvavo derybose su anglais, prancūzais ir italais dėl krašto ateities.