<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    

 
 
Raseinių krašto muziejaus pagrindiniame fonde sukaupti lietuviškos spaudos draudimo laikotarpio eksponatai
 
Tekstą parengė Raseinių krašto muziejus

 

 

Raseinių krašto istorijos muziejuje esantį rinkinį „Raseinių krašto knygnešiai“ sudaro pagrindinio fondo 72 eksponatai. Didžioji eksponatų dalis - autentiški leidiniai, išspausdinti ir išleisti Mažojoje Lietuvoje. Dauguma šių leidinių spausdinti viename iš tuometinių kultūros centrų - Tilžėje, Otto fon Mauderodės ir J. Šenkės spaustuvėse. Muziejaus fonduose esančias 1964-1904 metų lietuviškos knygos pagal turinį skirstomos į tris grupes: religines, pasaulietines ir mokslo populiarinimo.
Religinio turinio literatūros daugiausia yra maldaknygių, giesmynų ir katekizmų. Daugumą jų spaudai parengė Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, kunigas Mykolas Miežinis ir kunigas Martynas Sederavičius.
Daugelis turimų mokslo populiarinimo knygų išleista per paskutinįjį spaudos draudimo dešimtmetį. Jų tematika apima beveik visas mokslo šakas. Nemažai leidinių skleidė praktines žinias, mokė gyvulininkystės, bitininkystės amatų. Vertingiausios iš jų esančios muziejaus fonduose yra šios: „Garo mašinos ir geležinkeliai“, Jono Šliūpo „Lietuvių tauta senovėje ir šiandien“ (1904 m.) ir kt.
Rinkinyje yra keletas elementorių. Vienas jų - Vincento Juzumo „Naujasis žemaitiškas elementorius“.
Muziejaus fonduose saugomas ir 1892 metų „Varpo“ numeris kuriame, archeologas, istorikas Tadas Daugirdas iš Raseinių krašto, straipsnyje „Archeologiniai tyrinėjimai Žemaitijoje“ aprašė tyrinėtus pilkapius ir senkapius tame krašte.
Rinkinyje vertingiausi eksponatai, susiję su knygnešių gyvenimu ir veikla, gauti iš jų šeimos narių. Knygnešių iš Šiluvos Juozo Matuzo dukra Stefanija Valatkienė, Kazio Roseno ir Prano Paprecko, vidukliškio Juozo Sakalausko giminės asmeninius knygnešių daiktus perdavė saugoti muziejui.
Muziejaus mokslinėje bibliotekoje turime spaudos draudimo knygelių, kuriomis edukacinių pamokų metu naudojasi mokiniai.
 
Knygnešio J. Sakalausko asmeniniai daiktai:
1. Devocionalija - indas švęstam vandeniui
2. Dėžutė Devocionalijoms
3. Spaudas su krikščioniška simbolika
4. Spaudas „Viduklės Žemės ūkio kooperatyvas“
5. Piniginė
6. Šepetėlis barzdai muiluoti
7. Akinių dėklas
8. Lazda
9. Kepurė (vasarinė)
10. Kepurė (žieminė)
11. Sąsagos rankogaliams(kaulas ir sidabro spalvos grandinėlė)
12. Sąsagos rankogaliams(plastmasė,imituojanti šviesų gintarą)
13. Fotografija
 
J. Matuzo asmeniniai daiktai:
14. J. Matuzo galastuvas
15. Galastuvas
16. Skustuvas
17. Skarelė
18. J. Matuzo santuokos liudijimas
 
Pr. Paprecko asmeniniai daiktai:
19. Knygnešio Paprecko ąsotis
20. P. Paprecko skrynia
21. Fotografija
 
K. Roseno asmeniniai daiktai:
23. K. Roseno sausintuvas
24. K. Roseno lėkštės (5 vnt.)
 
Leidiniai:
25. Knyga (2 maldynai)
26. Knyga „Visų šventųjų gyvenimas“
27. Knyga „Mano atsiminimai (spaudos draudimo laikų laiškai iš Zanavykijos)“ 1937 m. „Varpo“ spaustuvė.
28. Leidinys „Kaip žmogus gyveno ant žemės ?“ 1903 m.
29. Knyga „Saulė ir mėnesio užtemimai“ 1898 m. Spausdinta Tilžėje.
30. Knyga „Kaip apsireiškia gyvastis žmogaus kune?“ 1902 m. Spausdinta Tilžėje Otto v. Mauderodės spaustuvėje.
31. Knyga „Geologija“ 1901 m.
32. Knyga „Savišelpistė“ 1903 m. Sp. Tilžėje Otto v. Mauderodės sp.
33. Knyga „Iš kur akmenys“
34. Knyga „Mano gyvenimo prisiminimai“/ Kan. P. Dogelis. 1936 m.
35. Knyga „Darbay senųjų Lietuvių yr Žemaycžiu 1822“.
36. Knygelė „Iš kur akmenys ant mūsų laukų atsirado ?“ 1898 m. Sp. Tilžėje.
37. Knygelė „DIRECTORIUM HORARUM CANONICARUM ET MISSARUM PRO DIOECESI TELSENSI in Annum Domini bissextilem MCMIV, Autoritate et Mandato EXCELLENTISSIMI, ILLUSTRISSIMI AC REVERENDISSIMI DOMINI MIECISLAI - LEONARDI PALLULON episcopi Telsensis seu Samogitiensis LDITUM.“ 1903 m. Joseph Zavadski sp.
38. Knygelė „Eilės Pranciškaus Vaičaičio ( Sekupasakos). Spauda „Vienybės Lietuvninkų“. 1903 m.
39. Knygelė „Kaip prancūzai už laisvę kariavo arba apie Didžiąją Prancūzų revoliuciją 1789 - 1804 m.“ 1902 m.
40. Knygelė „Dokumentas apie lotyniškas litaras lietuviškoje literatūroje“ Spausdinta Otto V. Mauderodės sp.1899 m.
41. Knygelė „Dokumentas apie lotyniškas litaras lietuviškoje literatūroje.“
Sp. Otto v. Mauderodės spaustuvėje. 1899 m.
42. Knygelė „Kaip gyvena augmenys?“ Spauda ‘Lietuvos“Čikaga.1901 m.
43. Knyga „Baudžiava Lietuvoje“ Spauda ‘Lietuvos“ Čikaga.1901 m
44. Knygelė „DIRECTORIUM HORARUM CANONICARUM ET MISSARUM
PRO DIOECESI TELSENSI in Annum Domini MCMII“. Joseph Zavadski sp.1901 m.
45. Knygelė „Istorija abelna“ I dalis. Sp. „Lietuvos“ Čikaga. 1904 m.
46. Knygelė „Apie naudingus ir kenkiančius ukei paukščius“. Sp. Tilžėje 1895 m.
47. Knygelė „Trys pamokslai apie gaspadorystę, dėl gaspadorių sodiečių.
Spausdinta Otto V. Mauderodės sp.
48. Knygelė „Garo mašinos ir geležinkeliai“. Sp. Tilžėje 1899 m.
59. Knygelė „Kėkštų Simas“. Spauda „Vienybės Lietuvninkų“ 1901 m.
60. Knygelė „DIRECTORIUM HORARUM CANONICARUM ET MISSARUM
PRO DIOECESI TELSENSI in Annum Dominicommunem MCMII“.
Joseph Zavadski sp. 1901 m.
61. Knygelė „DIRECTORIUM HORARUM CANONICARUM ET MISSARUM
PRO DIOECESI TELSENSI in Annum Dominicommunem MCMII“.
Juzapo Zavadzkio sp. 1901 m.
62. „Kanklės Lietuviškos dainos 4 balsams (vyriškiems) sutaikytos“. Spausdinta Tilžėje. 1895 m.
63. Knyga „Lietuviškai - Latviškai - Lenkiszkai - rusiškas žodynas“. Sp. Tilžėje 1894 m.
64. Knyga „Trumpa peržvalga jo philozophijos Herbartas Spenceris“. Vertė J. Šliūpas. Spauda „Vienybės Lietuvninkų“ 1904 m.
65. Knyga „Vaidila“. Spausdinta „Otto von Mauderodės spaustuvėje“ 1902 m.
66. Knygelė „Jonukas Karklynas eina Lietuvos pažintu“ 1903 m. spaudė „Lietuvių katalikiškos bendrijos spaustuvė“
67. Knyga „Lietuvių tauta senovėje ir šiandien“. J. Šliūpas. Spaustuvė „Vienybės Lietuvninkų“. 1904 m.
68. „Poezija“ Mickevičiaus (su graždanka)
69. „Spaudos draudimo gadynė“ P. Ruseckas.