<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Virtuali paroda 
„Aušrininkas dr. Jonas Šliūpas“

 

 

Aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvo vizitinė kortelė Aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvo ženklas Dr. Jono Šliūpo ekslibrisas
„Fraternitas Lithuanica“ („Lietuvių brolija“) 1929 m. 
Antroje eilėje sėdi: S. Šimkus, generolas V. Nagius-Nagevičius, dr. J.  Šliūpas, dr. K. Oželis, dr. J. Kairiūlkštis
Amerikos lietuvių susivienijimo įkūrėjas dr. Jonas Šliūpas, jo žmona Grasilda, jų 6 metų amžiaus sūnus Vytautas per šio susivienijimo 50 metų metinėms skirtą suvažiavimą prie paminklo dr. Jonui Basanavičiui Lietuvių kultūros darželyje Klivlende, (Ohajo valstija) 1936 m. birželio 22–27 d. „Aušros“ 50 metų minėjimo, vykusio Skuode 1933 m. balandžio 18 d., dalyviai. Viduryje – dr. J. Šliūpas
Lietuvių mokytojų kursai Voroneže, Rusijoje, 1917 m. Antroje eilėje dešimtas iš kairės – dr. J. Šliūpas, dvyliktas – kun. J. Jasinskis, ketvirtas – M. Yčas, septintas – J. Jablonskis. Nuotrauka iš „Lietuvos albumo“, 1923 m. Keturi gydytojai (iš kairės); J. Šliūpas, J. Basanavičius, A. Bacevičius, A. Šliūpaitė. Palanga, 1924 m. rugpjūtis Trijų Jonų pagerbimas 1924 m. Palangoje: dr. Jonas Šliūpas, prof. Jonas Jablonskis ir dr. Jonas Basanavičius
Poetai Pranas Genys (centre) ir Butkų Juzė  (dešinėje) pas dr. Joną Šliūpą (kairėje) Palangoje 1936 m. rugpjūčio 15 d. Paryžiaus Taikos konferencijos dalyviai. Tarp bičiulių – aušrininkas dr. J. Šliūpas (viduryje), jo žmona Liudvika ir dukra Hypatija 1918 m. Versalyje (Prancūzija) Šiaulių spaustuvės „Titnagas“ nariai. Pirmoje eilėje iš kairės: B. Maskoliūnienė, F. Živolinskas, dr. J. Šliūpas, A. Jakubauskas, Z. Jeloveckas, V. Šmilienė. Antroje eilėje iš kairės: L. Kaspėravičius, V. Bilvinas, J. Gustas, D. Šiožinis, V. Stuogis, B. Laurinavičius
Dr. Jonas Šliūpas Čikagoje 1936 m. Stankūno nuotr., Čikaga Pasaulio skautų organizacijos įkūrėjas ir šefas, Anglijos lordas seras Robertas Stefanas Smitas Baden Povelis, jo žmona ledi Olava (Anglijos skaučių vadovė ir pasaulio skaučių šefė) Palangoje 1933 m. rugpjūčio 17 d. Dešinėje – Palangos miesto burmistras dr. J. Šliūpas sveikina garbius svečius Aušrininko dr. J. Šliūpo pagerbimui išleistas 60 centų vertės pašto ženklas aštuonių ženklų serijoje. 1933 m.
Laive „Imperatorius“ Niujorke išlydint Lietuvių mokslo ir dailės draugijos atstovus. Sėdi iš kairės: V. K. Račkauskas, už jo – L. Šliūpienė-Eglė, M. Yčas, A. Šliūpaitė, dr. J. Basanavičius, dr. J. Šliūpas, J. Vanagaitis, J. Ambraziejus, V. Jankauskas. Stovi iš kairės: M. Bush-Bučinskas su žmona, Danielius, Ambrazevičius, nepažįstamas asmuo, Mikolainis, Bacevičienė, Mikolainienė, adv. Lopato, Martus, A. B. Strimaitis Dr. J. Šliūpas (antras iš kairės) klauso paskaitos Vytauto Didžiojo universitete Kaune 1924 ar 1925 m. Eisena Palangoje, Vytauto gatvėje, verslininkų suvažiavimo dienomis 1939 m. Priekyje – dr. J. Šliūpas, jo 9 m. sūnus Vytautas, neatpažintas asmuo, fotografas Stropus, Stasys Grybauskas ir kt.
Lietuvių susivienijimas Amerikoje. Protesto rezoliucijos pasirašymas, kuriame pasisakoma prieš okupuoto Vilniaus krašto ir visos Lietuvos lietuvių persekiojimus 1936 m. Iš kairės sėdi susivienijimo įkūrėjas ir garbės narys dr. J. Šliūpas, sekretorius dr. M. Vinikas, prezidentas adv. F. J. Bagočius, teisėjas V. F. Laukaitis ir kt. Nuotrauka iš „SLA auksinio jubiliejaus albumo“ 1936 m.

Paminklas dr. Jonui Šliūpui Rakandžiuose, atidengtas 2004 m. 

Lietuvių mokslo draugija „Mokslo Draugystė“ Baltimorėje MD, 1890 m. Pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės – šios draugijos įkūrėjas dr. J. Šliūpas (iš 1928 m. vasario 16 d., pažymint Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį

 

Grasilda Šliūpienė su sūnumi Vytuku Kaune 1936 m. B. Savsenavičiaus nuotrauka Dr. Jonas Šliūpas sūnus Vytautas, dr, Alfonsas Krikščiūnas, ir Kairiūkštienė Palangoje 1940 m. vasarą Dr. J. Šliūpas su anūku Martynu Yču 1919 m. Prancūzijoje
Prie „dėdės“ Šerno-Adomaičio kapo Čikagoje, lietuvių tautinėse kapinėse 1936 m. Iš kairės: Grasilda Šliūpienė, Vytukas Šliūpas, dr. Jonas Šliūpas ir neatpažinta moteris Prie „dėdės“ Šerno-Adomaičio kapo Čikagoje, lietuvių tautinėse kapinėse 1936 m. Iš kairės: Grasilda Šliūpienė, Vytukas Šliūpas, dr. Jonas Šliūpas ir neatpažinta moteris Dr. Jonas Šliūpas prie „dėdės“ Šerno-Adomaičio kapo Čikagoje, lietuvių tautinėse kapinėse 1936 m. 
Vytukas Šliūpas dr. Jono Šliūpo kabinete Palangoje su indėnų kostiumu 1937 m.  Dr. J. Šliūpo laidotuvės 1944 m. lapkričio 11 d. (Berlynas, Wilmersdorf krematoriumas) Dr. J. Šliūpo paminklo atidengimas Lietuvių tautinėse kapinėse netoli Čikagos 1949 m. Prie paminklo: Valerija Ragauskaitė, Vytautas Šliūpas, Grasilda Šliūpienė ir Saulė Gedminaitė

 

Nuotraukos iš aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvo

Dėkojame dr. Jono Šliūpo sūnui Vytautui Šliūpui už galimybę panaudoti
 nuotraukas virtualioje parodoje