<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Žemaičių vyskupystės 
muziejaus biblioteka

Parengė Alma Būdvytienė, Žemaičių vyskupystės muziejaus 
informacijos skyriaus vadovė

 
ŽVM VA 656 ŽVM VA 658 ŽVM VA 657

Leidiniai iš Žemaičių vyskupystės muziejaus bibliotekos rinkinio. Antano Ivinskio nuotraukos iš muziejaus skaitmeninio vaizdo archyvo

Muziejaus biblioteka kuriama atsižvelgiant į šimtametę Varnių kunigų seminarijos bibliotekos istoriją bei Varnių, knygos miesto, tradicijas. Muziejaus bibliotekoje jau sukaupta daugiau negu 4060 egzempliorių spaudinių, suskirstytų į retuosius spaudinius, išspausdintus iki 1945 m., ir šiuolaikinę literatūrą.
Retųjų spaudinių kolekciją sudaro daugiausia religinė literatūra ir spauda. Seniausias spaudinys išleistas 1826 m. ir paženklintas ovaliu antspaudu su tekstu „Bibliotheca Alumnorum Seminarii Samogitiensis“. Spėjame, kad ši ir dar 15 knygų, paženklintų tuo pačiu antspaudu ir tekstu, priklausė buvusiai Varnių kunigų seminarijai ir buvo naudojamos jos auklėtinių. Šias knygas muziejui perdavė Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Vienas vertingiausių turimų retųjų spaudinių yra 1859-1868 m. išleista „Encyklopedyja powszechna“ T. XXVIII. Fonduose yra vysk. M. Valančiaus, J. I. Kraszewskio, Vydūno, Žemaitės, kun. A. Aleknos ir daugelio kitų iškilių autorių veikalų.
Bibliotekoje sukaupta nemažai komplektų periodinės spaudos, leistos tarpukario Lietuvoje: „Kultūra”, „Židinys”, „Lietuvos Mokykla”, „Tiesos Kelias”, „Soter”, V. Krėvės-Mickevičiaus redaguotas mėnesinis literatūros žurnalas „Skaitymai“.
Kitą bibliotekos dalį sudaro spaudiniai, išleisti po 1945 m. Jie suskirstyti į skyrius: informaciniai leidiniai, grožinė, religinė literatūra, literatūros mokslas, filosofija, dailė, muzika, architektūra, istorijos mokslas. Tarp jų yra keletas knygų serijų: „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika”, Bostone išleista serija „Krikščionis gyvenime”, Pasaulinės literatūros biblioteka, Lituanistinė biblioteka.
Sukaupta daug periodinės spaudos komplektų: „Lietuvos Aidas”, „Šiaurės Atėnai”, „Tremtinys”, „Žemaičių saulutė”, „Dienovidis”, „Kultūros barai”, „Naujasis židinys". Saugomas ir gausus Sąjūdžio laikotarpio periodinės spaudos rinkinys, kurį Muziejaus bibliotekai perdavė Pranas B. Vasiliauskas. Prof. Mykolo Giedraičio iš Oksfordo rūpsečiu, Paryžiaus literatūros instituto „Kultura“ redakcija muziejui nuolatos siunčia žurnalą „Zeszyty Historyczne“, kur viename iš numerių rašoma apie žymaus politologo Jurgio Giedraičio pomirtinę kaukę Varnių katedroje.
Muziejaus bibliotekos fondai nuolat papildomi. Šiuo metu biblioteka įkurdinta laikinoje patalpoje (vienoje iš buvusios seminarijos celių). Būsimos muziejaus biblioteka projektą parengė Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos Vizualinių komunikacijų katedros diplomantė Alma Martinkutė.
 
Išsamiau apie muziejaus biblioteką skaitykite adresu http://www.varniai-museum.lt/biblioteka.php