<< Lietuviškas žodis     << Mažiesiems     << Atgal    


VIKTORINA moksleiviams

 

 

Kas šie žmonės?

 
KLAUSIMAI:
 
1. Paminklinės skulptūros „Knygnešys“, pastatytos Kaune, Vytauto Didžiojo muziejaus sodelyje, autorius.
2. Kauno pirmosios lietuviškosios spaustuvės, įkurtos po lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo, savininkas ir leidėjas.
3. Žymiausias Lietuvos knygnešys.
4. Miestas, kuriame spaudos draudimo laikotarpiu (1864-1904) dirbo Lietuvai skirtas Rusijos imperijos generalgubernatorius.
5. XIX a. pabaigos lietuvių poetas, dalyvavęs lietuviškos spaudos platinime, daugumą leidinių ir pilietinių eilėraščių paskelbęs Pranciškaus Sekupasakos slapyvardžiu.
6. Lietuvių rašytojas, pedagogas, vadovėlių autorius, parašęs atsiminimų knygas „Pašešupių knygnešiai“, „Kai knygas draudė“.
7. Gyvenimo etika ir įpročiais artimas liaudžiai lietuvių poetas, kunigas, gyvenęs ir kūręs priešreforminiu baudžiavos panaikinimo laikotarpiu.
8. Nepriklausomos Lietuvos laikų sulaukęs, lietuvių nacionaliniame judėjime dalyvavęs visuomenės veikėjas, literatūros kritikas, poetas, katalikiškos krypties filosofas.
9. Rašytojas, varpininkų ideologas, tautinės sąmonės žadintojas, Lietuvos himno - „Tautiška giesmė“ - autorius.
10. Mažosios Lietuvos pirmosios nelegaliai platintų Lietuvoje leidinių ir knygų spaustuvės savininkas ir leidėjas Tilžėje.
11. Rytų Aukštaitijos miškų kaimelis, įkurtas didelėje to paties pavadinimo girioje, prie to paties vardo upelio, kurio vandens malūne 1863 m. sukilėliai liejo kulkas ginklams.
12. Visuomenės veikėjas, inžinierius, dalyvavęs draudžiamosios lietuviškos spaudos leidime ir platinime, pirmojo legalaus dienraščio „Vilniaus žinios“ leidėjas ir redaktorius.
13. Rusijos imperijos galva, kurio vardu buvo vykdoma rusifikacijos politika Lietuvoje.
14. Pirmasis mėnesinis lietuviškas žurnalas, spausdintas Ragainėje, Tilžėje ir knygnešių platintas Lietuvoje.
15. Liaudies švietėjas, kunigas, spaudos draudimo laikotarpiu organizavęs daraktorių kursus, kaimuose steigęs slaptas mokyklas, platinęs spaudą.
16. Iš valstiečių kilęs Žemaitijos „svieto lygintojas“, savaip įsirašęs į Lietuvos istoriją spaudos draudimo periodu.
17. Žymus lietuvių tautosakininkas, etnografas, spaudos draudimo laikotarpiu Kazanėje išleidęs „Lietuviškas dainas“, Krokuvoje - „Lietuviškas melodijas“.
18. Valstiečių lietuviškos spaudos platintojų ir rėmėjų draugija, nelegaliai veikusi Užnemunėje.
19. Studentų švietėjiškos draugijos „Lietuva“ įsteigtas ir Mažojoje Lietuvoje spausdintas mėnesinis žurnalas, nelegaliai platintas Lietuvoje.
20. Eilės tvarka (iš kairės į dešinę) nurodyti visų asmenų, kurių nuotraukos publikuojamos šiame puslapyje, pavardes ir trumpai (ne daugiau kaip pusę puslapio) parašyti apie jų indėlį į lietuvybės puoselėjimą.

Viktorinos klausimai parengti pagal Aloyzo Rimkūno sudarytą kryžiažodį
Nuotraukos iš leidinio „Acquointance with Lithuania. Book of the Millenium“.
Kaunas, „Kraštotvarka“, 1999

Viktorinos rezultatai >>>>